ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Ἀρχιερέως τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας»
(9/2/2023).

Πρωτ. 237
Διεκπ. 258
Αθηνησι τη‚ 9ῃ Φεβρουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 214-2022/26.11.2022 Γράμμα τοῦ Μακαριωτάτου Πα-τριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεοδώρου, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κλίν Λεωνίδας Γκορμπατσώφ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσε κανονικά παραπτώμα-τα, καθυπεβλήθη τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς ἀπό τοῦ ὅν ἔφερε βαθμοῦ τῆς Ἀρχιερωσύνης καθαιρέσεως.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος