ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἐπικαιροποιήσεως τῶν ὀνομάτων τῶν κληρικῶν, τῶν λαμβανόντων τά Περιοδικά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(17/2/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 656
Διεκπ. 348
Αθηνησι τη‚ 17ῃ Φεβρουαρίου 2023Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν σχετικήν εἰσήγησιν ἐκ μέρους τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.), ἀπεφάσισεν ὅπως ἐκζητήσῃ ὑφ’ ὑμῶν τήν ἀποστολήν ἐπικαιροποιημένου καταλόγου τῶν ὀνομάτων καί τῶν διευθύνσεων τῶν Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν τά περιοδικά «Ἐκκλησία», «Ἐφημέριος» καί «Θεολογία», τά ὁποῖα ἐκδίδονται ὑπό τοῦ Κλάδου Ἐκδόσεων τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε.
Διά τοῦτο, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς θερμῶς ὅπως ἀποστείλητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τόν ἐν λόγῳ κατάλογον εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν ecclesia.protocol@gmail.com (εἰς μορφήν pdf καί word), διά σχετικοῦ διαβιβαστικοῦ σημειώματος, κοινοποιουμένου καί εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν τῶν περιοδικῶν periodika@ecclesia.gr.

Ὁ ὡς εἴρηται κατάλογος δέον ὅπως περιλαμβάνῃ τά κάτωθι στοιχεῖα δι’ ἕκαστον ἐκ τῶν Κληρικῶν:
α. Προσφώνησιν (Πανοσιολογιώτατος, Αἰδεσιμολογιώτατος, κ.λπ.).
β. Ὀνοματεπώνυμον.
γ. Διεύθυνσιν οἰκίας πρός ἀποστολήν Περιοδικῶν.
δ. Τηλέφωνον ἐπικοινωνίας (προαιρετικόν).
ε. Ἱερόν Ναόν, ὅπου διακονεῖ.
Προσέτι, παρακαλεῖσθε ὅπως ἐνημερώνητε διά πᾶσαν ἀλλαγήν ἤ μεταβολήν τῶν στοιχείων τῶν Κληρικῶν (μεταθέσεις, ἐκδημίας, συνταξιοδοτήσεις κ.λπ.) κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Διά πᾶσαν διευκρίνησιν ἤ πληροφορίαν δύνασθε νά ἐπικοινωνῆτε εἰς τό τηλέφωνον: 211 18 24 316, εἰς τήν διεύθυνσιν ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (email): periodika@ecclesia.gr ἤ εἰς τήν διεύθυνσιν τῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ε.Μ.Υ.Ε.Ε. (Κλάδον Ἐκδόσεων, Ραδιοφωνικόν Σταθμόν, Κλάδον Διαδικτύου): Ἀθηνᾶς 30, 105 51 Ἀθῆναι.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος