ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Δισκοφορία ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου»
(10/2/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 628
Ἀριθ. Διεκπ. 280
Ἀθήνησι τῇ 10ῃ Φεβρουαρίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8ης μηνός Φεβρουαρίου 2023, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπομνήσῃ ὑμῖν τό εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ καί τόν Πανάγιον Τάφον καθῆκον συμπαραστάσεως τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ καί παρακαλέσῃ ὑμᾶς ὅπως παραγγείλητε τοῖς εὐλαβεστάτοις Ἐφημερίοις τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας τήν περιφοράν τῶν ὡς κάτωθι Δίσκων:

1. Ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ τήν Δ´ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 26ην Μαρτίου 2023, καταθέτοντες τό συλλεγησόμενον ποσόν εἰς τόν ὑπ' ἀριθ. 146/558046-32 Λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, IBAN GR6701101460000014655804632.
2. Ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 13ην Ἀπριλίου 2023, καταθέτοντες τό συλλεγησόμενον ποσόν εἰς τόν ὑπ' ἀριθ. 146/55806330 Λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, IBAN GR0501101460000014655806330.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος