ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις ἐγγράφου Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ θέμα: "Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σχολικοῦ ἔτους 2022-2023"»
(26/1/2023).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 344
Διεκπ. 177
Αθηνησι τη‚ 26ῃ Ἰανουαρίου 2023


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος καί ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτημάτων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν περί τοῦ καθεστῶτος τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30/1) εἰς τά σχολεῖα τῆς Πατρίδος ἡμῶν διαβιβάζομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. Φ1/8436/ΓΔ4/25.1.2023 ἔγγραφον τῆς Ὑφυπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Ζωῆς Μακρῆ πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος