ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Δημοσίευσις περί καταρτίσεως προκαταρκτικοῦ πίνακος κληρικῶν ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων
(17/1/2023).

Πρωτ. 110
Ἀριθ. Διεκπ. 108 Ἀθήνησι 17ῃ Ἰανουαρίου 2023


Πρός: ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
elmadv@otenet.gr


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11.1.2023, διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί καταρτίσεως προκαταρκτικοῦ πίνακος κληρικῶν ὑποψηφίων δι' ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον τῶν πρός ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων καί παρακαλοῦμεν διά τήν δημοσίευσιν αὐτοῦ εἰς τάς ἐγκρίτους ἐφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» καί «Ναυτεμπορική» κατά τήν 24.1.2023.

Τά στοιχεῖα ἡμῶν διά τήν ἔκδοσιν τοῦ σχετικοῦ τιμολογίου, ἔχουν ὡς ἑξῆς:
Ἐπωνυμία : Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Α.Φ.Μ. : 090010272
Δ.Ο.Υ. : Ι´ Ἀθηνῶν
Διεύθυνσις : Ἰασίου 1
Τ.Κ. : 115 21 ΑΘΗΝΑ

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


☩ Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος