ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις Προκαταρκτικοῦ Πίνακος Κληρικῶν, ὑποψηφίων δι` ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων»
(17/1/2023).

Πρωτ. 110
Ἀριθ. Διεκπ. 107
Ἀθήνησι, τῇ 17ῃ Ἰανουαρίου 2023


Πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3070


Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 18 καί 19 τοῦ νόμου 590/1977 «Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2023, κοινοποιοῦμεν ὑμῖν συνημμένως τόν «Προκαταρκτικόν Πίνακα Κληρικῶν», προ-ταθέντων πρός ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων καί κεκτημένων τά ὑπό τοῦ νόμου ὁριζόμενα τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα, μετά συ-ντόμου βιογραφικοῦ σημειώματος αὐτῶν.

Ὑπενθυμίζομεν ὅτι, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 20 παρ. 2 τοῦ ν. 590/1977, ἐντός δύο (2) μηνῶν ἀπό τῆς τελευταίας δημοσιεύσεως τοῦ Πίνακος εἰς τόν ἡμερήσιον τύπον τῶν Ἀθηνῶν καί εἰς τό ἐπίσημον δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «ΕΚΚΛΗ-ΣΙΑ», δύναται οἱοσδήποτε κληρικός ἤ λαϊκός, μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά ὑποβάλῃ ἔνστασιν κατά τῆς ἐγγραφῆς ὑποψηφίου τινός ἐκ τῶν κατωτέ-ρω, ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι οὗτος δέν διαθέτει τά πρός Ἀρχιερατείαν οὐσιαστικά ἤ τυπικά προσόντα.

Ἐφ' ὅσον ὑποβληθῇ ἔνστασις, ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ὀφείλει, ἐντός μηνός ἀπό τῆς εἰς αὐτόν περιελεύσεως αὐτῆς, ὅπως διαβιβάσῃ ταύτην μετ' ἐμπεριστατω-μένης εἰσηγήσεώς του εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τά περαιτέρω.

Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος ἔχει χαρακτῆρα ἐνημερωτικόν καί δηλωτικόν τῆς ἀρξαμένης διαδικασίας πρός συμπλήρωσιν τοῦ ἰσχύοντος Καταλόγου τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
† Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος
† Ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστομος
† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
† Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας
† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος
† Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Θεόκλητος
† Ὁ Μάνης Χρυσόστομος
† Ὁ Φθιώτιδος Συμεών
† Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος
† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος
† Ὁ Περιστερίου Γρηγόριος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ


Ἀρχιμ. Παντελεήμων Ἀναστασιάδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.

Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ἀτματζίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας.

Ἀρχιμ. Σάββας Ζέρβας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης.

Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Κιζιρίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.

Ἀρχιμ. Θεαγένης Κόλλιας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μιχαηλίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας.

Ἀρχιμ. Γερμανός Μίχος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας.

Ἀρχιμ. Βενέδικτος Παπαδόπουλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἀρχιμ. Ἰωάννης Περιστερίδης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.

Ἀρχιμ. Νικόδημος Πόγκας, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρυστίας καί Σκύρου.

Ἀρχιμ. Γερμανός Σταμπέλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.

Ἀρχιμ. Στυλιανός Τζινευράκης, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.