ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ὑποβολῆς Ἀπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν διά τήν φιλανθρωπικήν διακονίαν κατά τό ἔτος 2022 ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(4/11/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5120
Διεκπ. 2209
Αθηνησι τη‚ 4ῃ Νοεμβρίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἩ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἀπεδείχθη ἐκ τῆς ἐπιτυχοῦς καταγραφῆς τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἐπετέλεσε φιλοπόνως, διά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί τῶν συνεργατῶν αὐτῶν, σπου-δαιότατον φιλανθρωπικόν ἔργον εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις, συμφώνως πρός τάς ἐντολάς καί τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ὁ ὁποῖος προσέφερεν ἑαυτόν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.

Χάριν τῆς εὐαγγελικῆς πρός τόν πάσχοντα ἀδελφόν ἀγάπης συντηρεῖ Φιλόπτωχα Ταμεῖα, Οἰκοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Ἱδρύματα καί Θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, Κατασκηνώσεις, Συσσίτια, Παιδι-κούς Σταθμούς, Σχολεῖα, Ἱδρύματα δι’ ἄτομα μέ εἰδικάς ἀνάγκας, ὡς καί παντοειδῆ ἄλλα Ἱδρύματα.

Διά τό ἔργον τοῦτο παρίσταται χρεία ὑπευθύνου ἐνημερώσεως εἰς τό πλαίσιον τῆς καταρτίσεως τοῦ Συστήματος Λογαριασμῶν Ὑγείας (ΣΛΥ) διά τό ἔτος ἀναφορᾶς 2022, ἵνα ὁ φιλόχριστος λαός ἐνημερωθῇ περί τοῦ ἐπιτελεσθέντος ἔργου ἑκάστου φορέως τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν διανυομένην περίοδον, εἴτε τοῦτο ἀποτυποῦται χρηματικῶς εἴτε εἰς εἶδος.


Κατόπιν τούτων, ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., παρακαλοῦμεν ὅπως ὑποβάλητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ἕως τῆς 28ης μηνός Φεβρουαρίου 2023, τόν Ἀπολογισμόν τῶν δαπανῶν διά τήν λειτουργί-αν τῶν ἀνωτέρω Ἱδρυμάτων τοῦ οἰκονομικοῦ ἔτους 2022, καθ’ Ἵδρυμα καί Ταμεῖον, ἐπί μέρους καί ἐν συνόλῳ, μόνον ἠλεκτρονικῶς εἰς τήν ἠ-λεκτρονικήν διεύθυνσιν sekpe@ierasynodos.gr, συμφώνως πρός τό συνημμένον ὑπόδειγμα, τό ὁποῖον θά συνοδεύῃ τό ἀπαραίτητον διαβιβαστικόν ἔγγραφον, συμφώνως τῇ ἐκκλησιαστικῇ τάξει. Ὁ σχετι-κός ἐπισυναπτόμενος Πίναξ ἀνηρτήθη ἤδη εἰς τόν διαδικτυακόν τόπον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας www.sekpe.org.

Διά περαιτέρω πληροφορίας δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε εἰς τόν Γραμματέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. κ. Χερουβείμ Μουστάκαν (τηλ. 210 7272274, κιν. 6936538181, φάξ: 210 7272280, email: sekpe@ierasynodos.gr).


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


Κοινοποίησις:
1. Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας
Παρ' ἡμῖν
2. Ἀποστολικήν Διακονίαν
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Παρ' ἡμῖνΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2 0 2 2
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΑΜΕΙΟΥ Η' ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ
1. Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον
2. Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα
3. Ὀρφανοτροφεῖα
4. Οἰκοτροφεῖα
5. Γηροκομεῖα - Στέγες Γερόντων
6. Ἱδρύματα Χρονίως Πασχόντων
7. Ἱδρύματα Ἀτόμων μέ Εἰδικές Ἀνάγκες
8. Κέντρα Ψυχικῆς Ὑγείας
9. Προγράμματα «Βοήθεια στό Σπίτι»
10. Νοσοκομεῖα - Ἰατρεῖα
11. Ἄσυλα Ἀνιάτων
12. Κατασκηνώσεις
13. Κατασκηνώσεις Ἀτόμων μέ Εἰδικές Ἀνάγκες
14. Συσσίτια - Τράπεζες Ἀγάπης (ἡμερησίως)
....................... (ἐτήσια)
.........................
15. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
16. Παιδικοί Σταθμοί
17. Σχολεῖα
18. Σχολές Διαφόρων Εἰδικοτήτων
19. Φροντιστήρια Σχολικῶν Μαθημάτων
20. Ὑποτροφίες
21. Ξενῶνες
22. Φοιτητικές Ἑστίες
23. Πνευματικά - Πολιτιστικά Κέντρα
24. Κοινωνικό Παντοπωλεῖο
25. Τράπεζες Ρούχων/Διάφορα εἴδη
26. Κοινωνικά Ἰατρεῖα
27. Κοινωνικά Φαρμακεῖα
28. Τράπεζες αἵματος
29. Λοιπά Ἱδρύματα
30. Διανομή τροφίμων ἐτησίως (kg)
31. Σύνολο ἐθελοντῶν δομῶν φιλανθρωπίας
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ἐθεωρήθη τῇ ......../................/2023

Ὁ Μητροπολίτης