ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀνασφαλίστων μοναχῶν»
(21/10/2022).

Πρωτ. 5001
Διεκπ. 2115
Αθηνησι τη‚ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., κατόπιν Ἀποφάσεως τῆς συνελθούσης κατά μῆνα Ὀκτώβριον Σεπτῆς Ἱεραρχίας, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἀνυστάκτου μερίμνης Αὐτῆς διά τήν τάξιν τῶν μοναχῶν καί ἐξ ἀφορμῆς ἀνακυψάντων προβλημάτων μετά τήν συγχώνευσιν διαφόρων προνοιακῶν ταμείων τοῦ Κράτους καί τήν ἐξ αὐτῆς χορήγησιν ἀσφαλιστικῆς ἱκανότητος εἰς τούς μοναχούς καί μοναχάς ὑπό τοῦ Ο.Π.Ε.Κ.Α., ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσητε Αὐτῇ διά τόν ἀκριβῆ ἀριθμόν τῶν μοναχῶν καί μοναζουσῶν, τῶν ἐγκαταβιούντων εἰς τάς Ἱεράς Μονάς τῆς ὑμετέρας Θεοσώστου Ἐπαρχίας, οἵτινες στεροῦνται τῆς δυνα-τότητος πραγματοποιήσεως δωρεάν ἰατρικῆς ἐξετάσεως καί χορηγήσεως φαρμάκων, ἵνα, συλλεγησομένων τῶν ἀπαντήσε-ων, μεριμνήσῃ διά τῶν ἐνεργειῶν τῆς ὁρισθείσης πρός τοῦτο Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς πρός τόν σκοπόν τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἐν λόγῳ ζητήματος.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος