ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἐξοικονομήσεως ἐνεργείας»
(19/10/2022).

Πρωτ. 4969
Διεκπ. 2090
Ἀθήνησι τῇ 19ῃ Ὀκτωβρίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἐπ’ ἀφορμῇ καί τῆς λεγομένης «ἐνεργειακῆς κρίσεως», ἥτις προβληματίζει ἐντόνως τόν σύγχρονον κόσμον, ἀπεφάσισεν ὅπως συστήσῃ ὑμῖν τήν, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν ὑμῶν, λῆψιν τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἐξοικονομήσεως ἐνεργείας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τάς Ἱεράς Μονάς, τά κτίρια τῶν Γραφείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων καί γενικῶς εἰς τά ὑπό τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων χρησιμοποιούμενα κτιριακά συγκροτήματα.
Διά τήν πρακτικήν ἐφαρμογήν τῆς ὡς ἄνω Συνοδικῆς συστάσεως δύνασθε νά συμβουλευθῆτε καί τήν ἐπισυναπτομένην ὑπ’ ἀριθ. 68315/502/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3424/2.7.2022) μέ τίτλον: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα».
Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος