ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 43107/22.7.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 3891/23.7.2022)»
(25/7/2022).

Πρωτ. 3660
Αριθ. Διεκπ. 1439 Αθηνησι τη‚ 25ῃ Ἰουλίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 92220/ Θ1/25.7.2022 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 3891/23.7.2022, εἰς ὅ ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.7.2022 Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 6:00», πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
κ.ἀ.α.
Ὁ Β´ Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἀρχιμ. Σεραπίων Μιχαλάκης