ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41628/14.7.2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β´ 3734/14.7.2022)»
(19/7/2022).

Πρωτ. 3568
Αριθ. Διεκπ. 1403
Αθηνησι τη‚ 19ῃ Ἰουλίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 88703/ Θ1/18.7.2022 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 3734/14.7.2022, εἰς ὅ ἐδημοσι-εύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628/14.7.2022 Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30.6.2022 Κ.Υ.Α., "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 6:00"» καί τῆς ὁποίας ἡ ἰσχύς παρατείνεται ἕως καί τῆς Δευτέρας 25 Ἰουλίου 2022, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος