ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Εγκύκλιο πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(20/7/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ. Επίσης, διαβάσετε την «Γνωμοδότηση»)


Πρωτ. 3495
Διεκπ. 1408
Αθηνησι τη‚ 20ῇ Ἰουλίου 2022


Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας των

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 18ης μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ψηφισθέντος ὑπό τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ἄρθρου 347 ὑπό τόν τίτλον «Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία της Ελλάδος» εἰς τόν νέον νόμον: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», διά τοῦ ὁποίου τακτοποιεῖται πλέον ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἡ σοβαρά ἐκκρεμότης εἰς βάρος τῶν Κληρικῶν Ἐφημερίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν συνημμένως ὧδε τό σχετικόν ἄρθρον μετά τῶν ἐπελθουσῶν εἰς αὐτό νομοθετικῶν βελτιώσεων καί τήν ἐπ᾿ αὐτοῦ ὑπ’ ἀριθ. 17/2022 Γνωμοδότησιν τοῦ Ἐντιμοτάτου Εἰδικοῦ παρ’ Αὐτῇ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἀποστείλητε τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τυχόν ἐρωτήματα ἤ καί παρατηρήσεις ὑμῶν, τό ἀργότερον ἕως τῆς Παρασκευῆς 12ης Αὐγούστου ἐ.ἔ.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος
Ἀκριβές Ἀντίγραφον
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος