ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποσπάσεων ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 2022-2023»
(6/7/2022).

Πρωτ. 3294
Διεκπ. 1312
Αθηνησι τη‚ 6ῃ Ἰουλίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, κοινοποιοῦμεν εἰς ὑμᾶς τάς ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 82263/Ε2/5.7.2022 καί 82326/Ε2/5.7.2022 ἀποφάσεις τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τῶν ὁποίων ἀποσπῶνται ἐκπαιδευτικοί τῆς Πρωτοβαθμίου καί τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος