ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Λῆξις προθεσμίας ὑποβολῆς ἀντιρρήσεων κατά ἀνηρτημένων δασικῶν χαρτῶν»
(22/6/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3120
Διεκπ. 1239
Αθηνησι τη‚ 22ᾳ Ἰουνίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν καί
τάς Ἱεράς Συνοδικάς Μονάς
Εἰς τάς Ἕδρας των


Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 147 τοῦ ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109/6.6.2022), ἡ προθεσμία ὑποβολῆς ἀντιρρήσεων τοῦ πρώτου ἐδαφίου τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ ν. 3889/2010 (Α’ 182), κατά τοῦ περιεχομένου δασικῶν χαρτῶν, ἡ ἀνάρτησις τῶν ὁποίων ὑλοποιήθη ἐντός τοῦ ἔτους 2021, παρατείνεται ἕως τῆς 15ης Ἰουλίου 2022.
Δεδομένου ὅτι εἰς τούς ἀνηρτημένους δασικούς χάρτας, οἱ ὁποῖοι ἀνηρτήθησαν ἐντός τοῦ ἔτους 2021, περιλαμβάνεται τό σύνολον σχεδόν τῶν περιοχῶν τῆς Χώρας, εἰς τάς ὁποίας εὑρίσκεται ἡ ἀκίνητος περιουσία τῶν ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφιστᾶται ἡ προσοχή τῶν ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί Ἰδιωτικοῦ Δικαίου διά τόν ἔλεγχον ὀρθότητος τοῦ ἀνηρτημένου δασικοῦ χάρτου ἀνά περιοχήν, πρός ἐντοπισμόν ἐκκλησιαστικῶν καί μοναστηριακῶν ἀκινήτων, τά ὁποῖα ἐμπίπτουν εἰς αὐτόν, καί διά τήν ἔγκαιρον καί ἐμπρόθεσμον ὑποβολήν ἀντιρρήσεων ὅπου ἀπαιτεῖται.
Αἱ περιοχαί διά τάς ὁποίας ἀνηρτήθησαν δασικοί χάρτες ἐντός τοῦ ἔτους 2021 ἀνά γεωγραφικήν περιφέρειαν καί περιοχήν ΟΤΑ εὑρίσκονται εἰς τόν ἀκόλουθον σύνδεσμον:
https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.aspx
Αἱ ἀντιρρήσεις ὑποβάλλονται ἠλεκτρονικῶς εἰς τάς ἠλεκτρονι-κάς ὑπηρεσίας τοῦ Ἐθνικοῦ Κτηματολογίου εἰς τήν ἱστοσελίδα www.ktimatologio.gr («Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες σε πολίτες») μέ χρῆσιν κωδικῶν taxinet (user name, password).
Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος