ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς ἐγγράφου τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς»
(21/6/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3102
Διεκπ. 1235
Αθηνησι τη‚ 21ῃ Ἰουνίου 2022

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙ’ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 1016/83/1613-κβ΄/16.6.2022 ἔγγραφον τοῦ Τμήματος Ἐγκλημάτων κατά Ἰδιοκτησίας τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς, δι’ οὗ ἀποστέλλονται ψηφιακαί φωτογραφίαι κατασχεθέντων εἰς τό ἐξωτερικόν ὑπό τῆς ἀνωτέρω Ὑπηρεσίας λατρευτικῶν εἰκόνων πρός ταὐτοποίησιν τῆς προελεύσεως αὐτῶν, καί παρακαλοῦμεν ὅπως, κα-τόπιν ἐξετάσεως τῶν παρεχομένων στοιχείων, ἐνημερώσητε τήν Ἀρ-χιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί ἐνδεχομένης ἀφαιρέσεως τῶν ἐν λόγῳ θρησκευτικῶν ἀντικειμένων ἐξ Ἱερῶν Ναῶν, Ἱερῶν Μονῶν ἤ ἑτέρων χώρων λατρείας τῆς Ἐπαρχίας ὑμῶν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος