ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί τοῦ ἐρωτηματολογίου καταγραφῆς τῶν ὑφισταμένων πληροφοριακῶν συστημάτων διαχειρίσεως ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τῶν φορέων τοῦ Δημοσίου
(1/6/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Πρωτ. 2758
Ἀριθ. Διεκπ. 1044 Ἀθήνησι, τῇ 1ῃ Ἰουνίου 2022


Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Ἐξ ἀφορμῆς μηνύματος ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου περί τοῦ ὡς ἀνωτέρω θέματος, ἀποσταλέντος ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν πρός τάς Ἱεράς Μητροπόλεις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, κατόπιν ἐπικοινωνίας μετά τῶν ὑπευθύνων τοῦ ἐν λόγῳ Ὑπουργείου, διευκρινίσθη ὅτι ἡ συμπλήρωσις τοῦ ἐν τῷ θέματι ἐρωτηματολογίου ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων δέν εἶναι ἀπαραίτητος καθ' ὅτι, ὡς ὁρίζεται ἐκ τῆς σχετικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν (ΑΔΑ: ΩΖΔ146ΜΤΛ6-ΨΕ9), τοῦτο ἀφορᾷ εἰς τούς φορεῖς τοῦ Δημοσίου, εἰς τούς ὁποίους, ὡς γνωστόν, δέν ἀνήκουν αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
καί ἀ.α.
ὁ Β΄ Γραμματεύς

Ἀρχιμ. Σεραπίων Μιχαλάκης