ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί τῶν λογαριασμῶν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί φυσικοῦ ἀερίου τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων
(8/6/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2910
Ἀριθ. Διεκπ. 1076 Ἀθήνησι, τῇ 8ῃ Ἰουνίου 2022


Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς ἕδρας αὐτῶν

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7.6.2022, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, καί κατόπιν συναντήσεως τῶν ἐκ τῶν μελῶν Αὐτῆς Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου καί Τρίκκης, Γαρδικίου καί Πύλης κ. Χρυσοστόμου μετά τοῦ Ἀξιοτίμου Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, κατά τήν ὁποίαν ἐνημερώθη οὗτος ὡς πρός τήν ἀνάγκην ἐλαφρύνσεως τῶν ηὐξημένων λογαριασμῶν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί φυσικοῦ ἀερίου τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων (ἤτοι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἐνοριῶν, Ἱερῶν Μονῶν, Προσκυνημάτων καί ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων), ἅτινα πλήττονται ἐκ τῶν ἐπί διετίαν ἐπιβληθέντων μέτρων πρός περιορισμόν τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἐκ τῆς ὑπερμέτρου αὐξήσεως τῆς τιμῆς τῶν πάσης φύσεως πηγῶν ἐνεργείας, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν τό ἐπισυναπτόμενον ἠλεκτρονικόν ἀρχεῖον, εἰς τό ὁποῖον δέον ὅπως συμπληρωθοῦν:
α) ἡ ἐπωνυμία ἑνός ἑκάστου ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου, ὅπως ἀναγράφεται εἰς τούς σχετικούς λογαριασμούς,
β) ὁ ἀριθμός παροχῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος,
γ) ὁ ἀριθμός τοῦ μετρητοῦ φυσικοῦ ἀερίου καί
δ) ὁ ἠλεκτρονικός κωδικός ἀναγνώρισης σημείου παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) τοῦ λογαριασμοῦ φυσικοῦ ἀερίου.
Εἰς περίπτωσιν πλειόνων τοῦ ἑνός λογαριασμῶν τοῦ ἰδίου νομικοῦ προσώπου, δέον ὅπως χρησιμοποιεῖται νέα σειρά τοῦ πίνακος.
Ἀφοῦ ὁ πίναξ συμπληρωθῇ καταλλήλως, τό ἀρχεῖον excel εἰς ἠλεκτρονικήν μορφήν («σαρωμένο» ἀντίγραφον δέν θά γίνῃ ἀποδεκτόν) δέον ὅπως ἀποσταλῇ ἀποκλειστικῶς εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν arxigrammateia@gmail.com τό ἀργότερον ἕως τῆς 24ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., προσεπιδηλοῦντες ὅτι θά ἐπωφεληθοῦν τῆς τυχόν ἐλαφρύνσεως ἤ ἐπιδοτήσεως μόνον τά δηλωθησόμενα ἕως τῆς προθεσμίας ταύτης νομικά πρόσωπα. Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλοῦμεν διά τήν μετά προσοχῆς συμπλήρωσιν τοῦ πίνακος, διότι τυχόν λάθη θά ἔχουν ἐπίπτωσιν εἰς τήν δυνατότητα ἐλαφρύνσεως τῶν λογαριασμῶν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


☩ Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος