ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἔκδοσις Πρακτικῶν»
(23/5/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2591
Διεκπ. 987
Αθηνησι τη‚ 23ῃ Μαΐου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Μαρτίου 2022, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, ἐπ’ ἀφορμῇ τοῦ ἐκδηλωθέντος ἐνδιαφέροντος ἐπιστημόνων διαφόρων εἰδικοτήτων ἐκ τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ δι’ ἐνημέρωσίν των περί τῶν ἐξαχθέντων πορισμάτων ἐκ τῶν διοργανουμένων ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων καί Ἡμερίδων, πρός ἀξιοποίησιν αὐτῶν, σύν τοῖς ἄλλοις, ἐν τῷ πλαισίῳ ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης ἐπί θεμάτων εἰδικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως προβῇ, διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῶν Μνημείων, μερίμνῃ τοῦ Προέδρου αὐτῆς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου καί Μυκόνου κ. Δωροθέου, εἰς τήν ἠλεκτρονικήν ἀνάρτησιν καί ἐλευθέραν διάθεσιν τῆς ἐντύπου ἐπιστημονικῆς ἐκδόσεως τῶν Πρακτικῶν τῆς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργανωθείσης Ἡμερίδος μέ θέμα: «Κίνδυνοι τῶν Χριστιανικῶν Μνημείων στή σημερινή ἐποχή».

Ὡσαύτως, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας, διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, τελούσης ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θωμᾶ Συνοδινοῦ, προέβη, ἐν τῷ αὐτῷ πλαισίῳ, εἰς τήν ἀνάρτησιν ἐντύπου ὑλικοῦ ἐκ τῶν ὑπ’ Αὐτῆς πραγματοποιηθεισῶν Ἐκθέσεων ὑπό τούς τίτλους: «ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗ» καί «ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀγώνα τοῦ 1821», συνοδευομένου καί ὑπό πλουσίου σχετικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ.

Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνημερώσητε τάς καθ’ ὑμᾶς ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας, ὡς καί τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα περί τῆς διαθέσεως τοῦ ἐν θέματι ὑλικοῦ καί τῆς ἐλευθέρας προσβάσεως εἰς τοῦτο μέσῳ τοῦ ἐπισήμου ἱστοτόπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος www.ecclesia.gr καί τῶν οἰκείων ἱστοτόπων τῶν ὡς ἄνω διαλαμβανομένων Εἰδικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν:

α)https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/monuments/monuments.htm καί
β)https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/academy/academy.htm, ἀντιστοίχως.

Διά πᾶσαν περαιτέρω ἐνημέρωσιν καί πληροφορίαν δύνασθε νά ἀπευθύνησθε εἰς τόν Γραμματέα τῶν προαναφερθεισῶν Εἰδικῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν ἀρχιμ. κ. Ἀθηναγόραν Σουπουρτζῆν (τηλ. 2107272985 καί 6945816860).


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος