ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διοργανώσεως περιβαλλοντικῶν δράσεων»
(19/5/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2478
Διεκπ. 957
Αθηνησι τη‚ 19ῃ Μαΐου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/18.5.2022 σχετικῆς εἰσηγήσεως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας καί Πολιτικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκολογίας, προτρέπομεν ὑμᾶς ὅπως ἐξ ἀφορμῆς τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας Περιβάλλοντος (5ης Ἰουνίου 2022) διοργανώσητε, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν, σχετικάς δράσεις (εἰδικάς ἐνημερωτικάς Συνάξεις καί Ἡμερίδας, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς ἀκτῶν, ἐπισκέψεις εἰς περιβαλλοντικῶς ἐπιβεβαρυμμένας περιοχάς, δράσεις ἀνακυκλώσεως κ.λπ.), πρός καλλιέργειαν τῆς οἰκολογικῆς καί περιβαλλοντικῆς συνειδήσεως τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, μεριμνήσητε δέ διά τήν προβολήν αὐτῶν ὑπό τῶν τοπικῶν Μ.Μ.Ε.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος