ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί τῆς δημοσιεύσεως τοῦ ὑπ` ἀριθ. 341/2021 Κανονισμοῦ διοικητικῆς διαδικασίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(19/5/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2477
Διεκπ. 956 Ἀθήνησι 19ῃ Μαΐου 2022


Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ' ἀριθ. 96/Α΄/18.5.2022 Φ.Ε.Κ., εἰς τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη ὁ Κανονισμός ὑπ' ἀριθ. 341/2021 «Κανονισμός Διοικητικῆς Διαδικασίας», ἀφορῶν εἰς ἅπαντα τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, καί παρακαλοῦμεν ὅπως κοινοποιήσητε αὐτόν εἰς τά παρ' ὑμῖν Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, Ἡγουμενοσυμβούλια καί συλλογικά ὄργανα διοικήσεως τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων καί λοιπῶν ἐξηρτημένων ὑφ' ὑμῶν ὑπηρεσιῶν, πρός ἐνημέρωσιν καί ἐφαρμογήν, κατά περίπτωσιν, τῶν ὁριζομένων ἐν αὐτῷ.

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος