ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Λῆξις μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων»
(13/5/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2321
Διεκπ. 914
Αθηνησι τη‚ 13ῃ Μαΐου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, διά τήν παροῦσαν ἱεραποστολικήν περίοδον, ὁρίζεται ὡς ἡμέρα λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Ἐνοριακῶν Νεανικῶν Συναντήσεων ὅλων τῶν βαθμίδων ἡ 22α μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος.

Πρός τούτοις, διευκρινίζομεν ὅτι παρέχεται ὑμῖν ἡ δυνατότης προσδιορισμοῦ καί ἑτέρας ἡμερομηνίας ὡς καταληκτικῆς τῶν ὡς εἴρηται συναντήσεων κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντορικήν ὑμῶν κρίσιν καί ἐφ᾿ ὅσον ἐπιβάλλουν τοῦτο αἱ κατά τόπους ὑφιστάμεναι ποιμαντικαί ἀνάγκαι.

Αἱ ἐπί τῇ λήξει τῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου καθιερωμέναι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις παρακαλοῦμεν ὅπως διεξαχθῶσι μετά τῆς προσηκούσης ἐπιμελείας καί λαμπρότητος, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐξάρσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς Κατηχητικῆς Διακονίας καί τῆς περαιτέρω ἐνθαρρύνσεως τῶν νέων καί νεανίδων, διά τήν συμμετοχήν των εἰς τάς σχετικάς πρός αὐτούς δραστηριότητας τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος