ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 23983/29042022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 2137)»
(3/5/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2137
Ἀριθ. Διεκπ. 802
Ἀθήνησι τῇ 3ῃ Μαΐου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 49064/ Θ1/3.5.2022 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 2137/ 30.4.2022, εἰς τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 23983/29042022 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις, ἔχουσα θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00», ἡ ὁποία περιλαμβάνει, μεταξύ ἄλλων, προσωρινά μέτρα προστασίας εἰς τούς χώρους λατρείας καί κατά τάς θρησκευτικάς τελετάς διά τόν περιορισμόν τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 καί συναποστέλλεται διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως διά τήν μετά προσοχῆς μελέτην τῆς ἐν θέματι Κ.Υ.Α., διά τῆς ὁποίας ἀνεθεωρήθησαν ὑπό τῆς Πολιτείας, ἐπί τά βελτίω εἴς τινα σημεῖα, αἱ κανονιστικαί ρυθμίσεις τηρήσεως τῶν προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα κ.λπ., διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας.

Εἰδικώτερον ἐπισημαίνομεν τά κάτωθι:
1. Δέν ὑφίσταται πλέον περιορισμός εἰς τόν ἀριθμόν τῶν παρόντων πιστῶν ἀνά τ.μ. ἐπιφανείας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
2. Ἡ χρῆσις τῆς προστατευτικῆς μάσκας παραμένει ὑποχρεωτική εἰς ὅλους τούς ἐσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν χώρων ἐργασίας, ἐξαιρουμένων ὅσων ἐργάζονται εἰς ἀτομικόν χῶρον ἄνευ τῆς παρουσίας ἑτέρου προσώπου. Ἐκ τῆς ὑποχρεωτικῆς χρήσεως τῆς προστατευτικῆς μάσκας ἐξαιροῦνται ἐπίσης: α) τά ἄτομα διά τά ὁποῖα ἡ χρῆσις μάσκας δέν ἐνδείκνυται δι’ ἰατρικούς λόγους (ἀποδεικνυομένου τούτου διά καταλλήλων ἐγγράφων) καί β) τά παιδιά ἡλικίας κάτω τῶν τεσσάρων (4) ἐτῶν. Ἐπιπροσθέτως, ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἐκ τῆς ὡς ἄνω ὑποχρεώσεως ἐξαιροῦνται οἱ λειτουργοῦντες Κληρικοί καί οἱ Ἱεροψάλται.
3. Παραμένει ὑποχρεωτική ἡ τοποθέτησις εἰς ἐμφανῆ σημεῖα τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἀλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητος ἄνω τοῦ ἑβδομήκοντα τοῖς ἑκατόν (70%), διά τήν ἀντισηψίαν τῶν χειρῶν.
4. Διά τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. τόσον οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί, ὅσον καί οἱ ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι, ἐργαζόμενοι μεθ’ οἱασδήποτε σχέσεως ἐργασίας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Μητροπολιτικά Γραφεῖα, ὑποχρεοῦνται μόνον ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος, πλέον, εἰς διενέργειαν διαγνωστικῶν ἐλέγχων διά τήν ἀσθένειαν τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19, δι᾿ ἰδίων δαπανῶν, ὡς καί εἰς ὑποβολήν τῶν σχετικῶν ἀποτελεσμάτων τῇ οἰκείᾳ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀρχῇ, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς τηρήσεως τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων.

Ἐξαιροῦνται τοῦ ὡς ἄνω ὑποχρεωτικοῦ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου νοσήσεως ὅσοι: α) ἔχουν ὁλοκληρώσει πρό τοὐλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ἡμερῶν τόν ἐμβολιασμόν διά τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 καί διαθέτουν πιστοποιητικόν ἐμβολιασμοῦ ἤ β) ἔχουν ὁλοκληρώσει πρό τοὐλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ἡμερῶν τόν ἐμβολιασμόν διά τήν νόσον τοῦ κορωνοϊοῦ COVID19 μέ μίαν (1) δόσιν ἐμβολίου λόγῳ νοσήσεώς των ἐκ κορωνοϊοῦ COVID19 καί διαθέτουν βεβαίωσιν νοσήσεως καί ἐμβολιασμοῦ ἤ γ) ἔχουν νοσήσει ἐκ κορωνοϊοῦ COVID19 ἐντός τοῦ τελευταίου ἑξαμήνου καί διαθέτουν πιστοποιητικόν νοσήσεως.
5. Τέλος, εἰς τήν Κ.Υ.Α. ὑφίσταται πρόβλεψις ἐπιβολῆς διοικητικοῦ προστίμου ὕψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) εὐρώ, τό ὁποῖον ἐπιβάλλεται εἰς τόν κατά νόμον ὑπεύθυνον τοῦ χώρου λατρείας ἤ, ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, εἰς τόν παριστάμενον θρησκευτικόν λειτουργόν, ἐφ᾿ ὅσον δέν τηρῶνται οἱ θεσπισθέντες δι᾿ αὐτῆς εἰδικοί κανόνες λειτουργίας των χώρων λατρείας.

Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος