ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωσις περί διεξαγωγῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνητικῆς μελέτης»
(8/4/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 800
Ἀριθ. Διεκπ. 720
Ἀθήνησι τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 11/25-2-2022 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως συστήσῃ πρός ὑμᾶς τόν ἑλληνικῆς καταγωγῆς κ. Sebastian Jones, Διάκονον τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος διεξάγει ἐπιστημονικήν ἔρευναν ἐν Ἑλλάδι, μέ ὑποτροφίαν Philip Usher, ἐπιζητῶν νά καταγράψῃ τά ἀποτελέσματα τῆς πανδημίας Covid-19 ἐπί τοῦ βίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Πρός τούτοις, παρακαλοῦμεν ὅπως παράσχητε, ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνατοτήτων ὑμῶν, πᾶσαν διευκόλυνσιν πρός ἐπιτυχῆ διεξαγωγήν τῆς σχετικῆς ἐρεύνης.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος