ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 20354/08-04-2022 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Β΄ 1724)»
(11/4/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1900
Ἀριθ. Διεκπ. 723
Ἀθήνησι τῇ 11ῃ Ἀπριλίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΔιά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 41202/ Θ1/11.4.2022 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρη-σκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 1724/ 9.4.2022, εἰς τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 20354/08-04-2022 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις, ἔ-χουσα θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υ-γείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00», ἡ ὁποία περιλαμβάνει, μεταξύ ἄλλων, προσωρινά μέτρα προστασίας εἰς τούς χώρους λατρείας καί κατά τάς θρησκευτικάς τελετάς διά τόν περιορισμόν τῆς δια-σπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 καί συναποστέλλεται διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος