ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Εἰδική Εὐχή "Ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς"»
(6/4/2022).

Πρωτ. 1825
Ἀριθ. Διεκπ. 670
Ἀθήνησι τῇ 6ῃ Ἀπριλίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἐνέκρινε τήν ὑποβληθεῖσαν Αὐτῇ «Εἰδικήν Εὐχήν "Ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατόν ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς"», ποιηθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.

Ἡ Εὐχή αὕτη ἀποτελεῖ προσευχητικόν κείμενον ἀρίστου πνευματικοῦ περιεχομένου καί καλύπτει τήν περί τοῦ συγκεκριμένου θέματος εὐχολογικήν ἀνάγκην, λόγῳ τῆς ἐφετινῆς τραγικῆς ἐπετείου συμπληρώσεως ἑκατόν ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Ὅθεν, ἀποστέλλομεν αὐτήν συνημμένως ὧδε, πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος