ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 2022-2023
(6/4/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1803
Ἀριθμ. Διεκπ. 666
Ἀθήνῃσι 6ῃ Ἀπριλίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 38346/Ε2/4.4.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗΠΣΝ) Ἀποφάσεως τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων περί τῶν ἀποσπάσεων τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως εἰς φορεῖς ἁρμοδιότητος τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου διά τό ἐκπαιδευτικόν ἔτος 20222023, ὡς καί τῆς σχετικῆς ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 39039/Θ1/5.4.2022 ἐπιστολῆς τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, ἀμφοτέρων ἐπισυναπτομένων τῷ παρόντι, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ προθεσμία διά τήν ὑποβολήν τῶν αἰτήσεων ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικῶν ἐνδιαφερομένων ἵνα ἀποσπασθοῦν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό Διορθόδοξον Κέντρον, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί εἰς τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἤρχισε τήν 5.4.2022 καί λήγει τήν Παρασκευήν 15.4.2022 καί ὥραν 15:00.

Αἱ αἰτήσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ὡς διαλαμβάνεται εἰς τήν ὡς ἀνωτέρω πρόσκλησιν, δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ἠλεκτρονικῶς μέσῳ τοῦ Ὁλοκληρωμένου Πληροφοριακοῦ Συστήματος Διαχειρίσεως Προσωπικοῦ Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως. Μετά τό πέρας τῆς προθεσμίας ταύτης, οὐδεμία πιθανότης ἐξετάσεως ἐκπροθέσμου αἰτήσεως ὑφίσταται.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως:
α) ἐνημερώσητε σχετικῶς τούς ἐνδιαφερομένους, ἰδίως περί τῆς αὐστηρᾶς προθεσμίας ὑποβολῆς τῶν σχετικῶν αἰτήσεων,
β) ἀποστείλητε τό ἀργότερον ἕως τῆς Τετάρτης 4.5.2022 εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τάς ἐπιστολάς τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, δι’ ὧν δηλοῦται ἡ σύμφωνος γνώμη αὐτῶν πρός διενέργειαν τῶν αἰτουμένων ἀποσπάσεων, μετ’ ἀντιγράφου τῶν ὑποβληθεισῶν ἠλεκτρονικῶν αἰτήσεων, ἵνα αὗται ἐν συνεχείᾳ προωθηθοῦν ἁρμοδίως εἰς τήν Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων. Αὐτονόητος προϋπόθεσις ἐκφορᾶς συμφώνου γνώμης εἶναι ὁ ἐκπαιδευτικός, εἰς ὅν ἀφορᾷ ἡ σύμφωνος γνώμη τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, νά ἔχῃ προηγουμένως ὑποβάλει ἐμπροθέσμως αἴτησιν ἀποσπάσεως, καί
γ) συμπληρώσητε τό ἐπισυναπτόμενον ἀρχεῖον excel καί ἀποστείλητε αὐτό τό ἴδιον ἁνυπόγραφον (ὄχι ἐκτυπωμένον ἤ σαρωμένον ἤ εἰς οἱανδήποτε ἄλλην μορφήν) ἀποκλειστικῶς καί μόνον εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν arxigrammateia@gmail.com, ὁμοίως ἕως τῆς 4.5.2022.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι, ὡς ἐπισημαίνεται εἰς τήν ὡς ἀνωτέρω ἐπιστολήν, τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων δέν θά ἐξετάσῃ καμίαν αἴτησιν ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικοῦ εἰς φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐάν δέν ἔχει κατατεθῇ ἡ σχετική ἐπιστολή τῆς ἐνδιαφερομένης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς εἰς τήν Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων μέσῳ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος