ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινωνική ἀσφάλισις τῶν Ἑλλήνων μοναχῶν»
(15/3/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ. Επίσης, λάβετε την «Αίτηση Ανανέωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας»)


Πρωτ. 1067
Ἀριθ. Διεκπ. 455 Ἀθήνησι 15ῃ Μαρτίου 2022ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης Μαρτίου 2022, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τό ὑπ’ ἀριθ. 11/25.2.2022 ὑπηρεσιακόν σημείωμα τῆς Διευθύνσεως Προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς περί τοῦ θέματος τῆς κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως τῶν μοναχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς ἑξῆς:

α΄. Ὡς γνωστόν οἱ μοναχοί, ἀκτήμονες ἐξ ὁρισμοῦ κατά τό κανονικόν δίκαιον τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπειδή ἐστεροῦντο ἄλλης ἰατροφαρμακευτικῆς ἀσφαλίσεως, ἠσφαλίζοντο ὑπό τοῦ Ο.Γ.Α. καί περιεθάλποντο ὑπό τῶν δημοσίων δομῶν ὑγείας.

β΄. Μετά τήν συγχώνευσιν διαφόρων προνοιακῶν ταμείων τοῦ κράτους μετά τοῦ Ο.Γ.Α. καί τήν μετονομασίαν αὐτοῦ εἰς Ὀργανισμόν Προνοιακῶν Ἐπιδομάτων καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), εἰς τήν περίπτωσιν θ΄ τῆς πρώτης παραγράφου τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ νόμου 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», προβλέπεται ἡ χορήγησις ἀσφαλιστικῆς ἱκανότητος εἰς τούς ἐγγεγραμμένους καί ἐγκαταβιοῦντας εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί εἰς τά ἐξαρτήματα αὐτῶν μοναχούς καί μοναχάς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἑλλάδος, καί μή συνταξιοδοτουμένους ὑφ’ ἑτέρου ἀσφαλιστικοῦ φορέως τῆς ἡμεδαπῆς, ὡς καί εἰς τούς Ἕλληνας εἰς τό γένος κληρικούς καί μοναχούς τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ.

γ΄. Διά τήν χορήγησιν ἤ τήν ἀνανέωσιν τῆς ἀσφαλιστικῆς ἱκανότητος δέον ὅπως ὑποβληθῇ, εἰς τό κατά περιφέρειαν ἁρμόδιον γραφεῖον τοῦ Ο.Π.Ε.Κ.Α., αἴτησις τοῦ ἐνδιαφερομένου μετά τῶν ἀπαιτουμένων δικαιολογητικῶν, ὡς περιγράφονται εἰς τό ἐπισυναπτόμενον ὑπόδειγμα.

δ΄. Οἱ ἐκτός τῆς Ἑλλάδος διαμένοντες δέον ὅπως ἐπικοινωνήσουν μετά τῶν κεντρικῶν γραφείων του Ο.Π.Ε.Κ.Α., ἐπί τῆς ὁδοῦ Πατησίων 30 (τηλ. 213 1519 127, κα Ἀναστασίου), καί ὑποβάλουν τάς αἰτήσεις αὐτῶν, συμφώνως πρός τάς ὑπό τοῦ Ο.Π.Ε.Κ.Α. ὑποδείξεις.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν ὅπως κοινοποιήσητε τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα εἰς τάς παρ’ ὑμῖν Ἱεράς Μονάς πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἐν αὐταῖς ἀδελφοτήτων καί διενέργειαν, κατά περίπτωσιν, τῶν πρακτέων.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος