ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ Προγράμματος ΕΣΠΑ διά τήν καταγραφήν καί ἀξιολόγησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(22/3/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1555
Διεκπ. 584
Αθηνησι τη‚ 22ᾳ Μαρτίου 2022Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 15ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 2554/1551/3.8.2021 Ἐγκυκλίου Σημειώματος μέ θέμα «Ὑπόμνησις περί τοῦ Προγράμματος ΕΣΠΑ διά τήν καταγραφήν καί ἀξιολόγησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί ἐν ὄψει τῆς ὑλοποιήσεως τοῦ ἐν θέματι Προγράμματος, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν τό παρόν, ἵνα διερευνηθῇ πρόθεσις συμμετοχῆς τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς πιθανήν ἐπέκτασιν τοῦ ἐν λόγῳ Προγράμματος.

Εἰς περίπτωσιν θετικῆς ἀπαντήσεως, παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσητε τοῦτο ἐγγράφως τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ ἕως τῆς 8ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος