ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Παράταση τῆς ἀπαλλαγῆς ἐκ τοῦ φόρου δωρεῶν γιά δωρεές πρός Ν.Π.Δ.Δ. (30.6.2022)»
(21/3/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1507
Ἀριθ. Διεκπ. 552
Ἀθήνησι τῇ 21ῃ Μαρτίου 2022Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν
τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τίς Ἱερές Συνοδικές Μονές


Διά τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ θεσπισθεῖσα διά τοῦ ἄρθρου 300 τοῦ ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α´ 207/27.10.2020) προσωρινή ἀπαλλαγή ἐκ τοῦ φόρου δωρεῶν, μέ ἰσχύ ἕως καί 31.12.2021 ἐπί δωρεῶν (χρημάτων καί πραγμάτων κινητῶν καί ἀκινήτων) πρός τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, παρατάθηκε ἕως καί 30.6.2022 (διά τοῦ νόμου 4876/2021).

Ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 300 τοῦ ν. 4738/2020 τροποποιήθηκε διά τοῦ ἄρθρου 47 τοῦ ν. 4876/2021 (ΦΕΚ Α´ 251/ 23.12.2021) ὡς ἀκολούθως: «Η περ. α´ της ενότητας Β´ του άρθρου 43 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α΄ 266) αναστέλλεται για δωρεές που πραγματοποιούνται από την ψήφιση του νόμου μέχρι τις 30.6.2022. Για το χρονικό διάστημα της παρούσας τα νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς».

Ἡ ἀνασταλεῖσα διάταξη εἶναι τό ἄρθρο 43 ἑνότ. Β´ περ. Α´ τοῦ ν. 2961/2001, πού ὁρίζει ὅτι: «α) Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 εφαρμόζονται ανάλογα και στις κτήσεις αιτία δωρεάς [= το ποσοστό φόρου κληρονομιών ισχύει και στις δωρεές υπέρ Ν.Π.Δ.Δ., ήτοι 5 τοις χιλίοις]. Οι χρηματικές δωρεές προς τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 25 [= Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου] υπόκεινται στον φόρο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 29 [= 5 τοις χιλίοις] μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ κατ’ έτος».

Συνεπῶς, δέν ὀφείλεται φόρος δωρεᾶς γιά δωρεές πού πραγματοποιοῦνται ἕως καί 30.6.2022 πρός δωρεολῆπτες οἱ ὁποῖοι ἔχουν μορφή Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος