ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἑβδομάς Ἱερατικῶν Κλήσεων»
(16/3/2022).

Πρωτ. 1430
Διεκπ. 464
Αθηνησι τη‚ 16ῃ Μαρτίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικειμένης Ἑβδομάδος Ἱερατικῶν Κλήσεων, ἀγομένης ἀπό 21ης ἕως 27ης Μαρτίου ἐ.ἔ., διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τήν ὑπ' ἀριθ. 3058/ 16.3.2022 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρακαλοῦντες ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις τήν Γ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 27ην μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἀντί ἄλλου κηρύγματος.

Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνεργήσητε δεόντως διά τήν εὐόδωσιν τῶν σκοπῶν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Ὡς ἐκ τούτου, δύνασθε ὅπως προβῆτε εἰς:

α) Συνάξεις Ἱεροσπουδαστῶν, Ἀναγνωστῶν καί Ἱεροπαίδων εἰς τήν καθ' ὑμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν.
β) Διδασκαλίαν σχετικοῦ πρός τάς Ἱερατικάς Κλήσεις καί τήν Ἱερωσύνην μαθήματος εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων.
γ) Προβολήν τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων κατά τόν προσφορώτερον τρόπον, συμφώνως πρός τήν ἔμφρονα κρίσιν ὑμῶν, ὡς λ.χ. διά ραδιοτηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν, ἱστοσελίδων, ἐντύπων κ.λπ.
δ)Ἰδιαιτέραν προβολήν τῆς «Ἑβδομάδος» εἰς τάς Μητροπολιτικάς Περιφερείας καί εἰς πόλεις ὅπου λειτουργοῦν Ἐκκλησιαστικά Σχολεῖα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος