ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐγκύκλιος περί τοῦ πολέμου εἰς Οὐκρανίαν»
(15/3/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1410
Ἀριθ. Διεκπ. 445 Ἀθήνησι τῇ 15ῃ Μαρτίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί λόγῳ τοῦ ἐν Οὐκρανίᾳ μαινομένου πολέμου, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τήν ὑπ' ἀριθ. 3057/15.3.2022 σχετικήν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρακαλοῦντες ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίαις κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 20ήν Μαρτίου ἐ.ἔ., καί ἐν συνεχείᾳ γνωστοποιηθῇ εὐρύτερον, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν, εἴτε δι’ ἀναρτήσεως αὐτῆς εἰς τό διαδίκτυον εἴτε δι’ ἀνακοινώσεως αὐτῆς ὑπό τῶν ὑφισταμένων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως (Ραδιόφωνον, Τηλεόρασις, Ἔντυπα) τῆς καθ’ ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος