ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Συμπληρωματικά στοιχεῖα διά τόν προγραμματισμόν τῶν Ἐκδηλώσεων Μνήμης Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ
(10/3/2022).

Πρωτ. 1338
Ἀριθ. Διεκπ. 423
Ἀθήνησι τῇ 10ῃ Μαρτίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Εἰς συνέχειαν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 5678/2563/14.12.2021 Ἐγκυκλίου Σημειώματος ἡμῶν καί εὐχαριστοῦντες τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀνταπεκρίθησαν εἰς τήν ὡς ἄνω πρόσκλησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν συμμετοχήν των εἰς τάς Ἐκδηλώσεις Μνήμης ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, παρακαλοῦμεν τάς Ἱεράς Μητροπόλεις, αἱ ὁποῖαι ἀπέστειλαν μέν κατάλογον τῶν προγραμματιζομένων Ἐκδηλώσεών των, ἄνευ συγκεκριμένων ἡμερομηνιῶν δέ, ὅπως ἐνημερώσουν ἐγκαίρως περί τοῦ ἀκριβοῦς χρόνου διεξαγωγῆς ἑκάστης Ἐκδηλώσεως, ὥστε αὗται νά συμπεριλαμβάνωνται εἰς τό εἰδικόν Δελτίον Τύπου, τό ὁποῖον ἐκδίδεται ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἀπευθύνεται πρός τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας.
Ἐπίσης, παρακαλοῦνται αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις, αἱ ὁποῖαι δέν ἔχουν ὑποδείξει μίαν ἤ περισσοτέρας σημαντικάς Ἐκδηλώσεις διά τάς ὁποίας αἰτοῦνται τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως ἐνημερώσουν σχετικῶς.

Τά ὡς ἄνω στοιχεῖα δέον ὅπως ἀποσταλοῦν πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον ὡς οἷόν τε τάχιον.
Προσέτι, ἀποστέλλομεν συνημμένως καί δι’ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τό λογότυπον τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων διά τά 100 ἔτη ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, τό ὁποῖον δύνανται νά χρησιμοποιοῦν καί αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις, ἐφ’ ὅσον τό ἐπιθυμοῦν.

Διά τυχόν πληροφορίας καί διευκρινίσεις δύνασθε νά ἀπευθύνησθε εἰς τόν Γραμματέα τῆς Ε.Σ.Ε. Πολιτιστικῆς Ταυτότητος Ἀρχιμανδρίτην κ. Δαμασκηνόν Πετρᾶκον (τηλ. 2107272203 καί 2107272268), ὡς καί εἰς τόν συνεργάτην τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Κωνσταντῖνον Χολέβαν (τηλ. 21072.72.255).Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος