ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἔναρξη προγράμματος ἀπασχόλησης κοινωφελοῦς χαρακτήρα
(1/3/2022).

Πρωτ. 1147
Ἀριθ. Διεκπ. 1385
Ἀθήνησι, τῇ 1ῃ Μαρτίου 2022Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι δημοσιεύθηκε ἡ ὑπ' ἀριθμ. 2/2022 Δημόσια Πρόσκληση τοῦ ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1) γιά τήν ἔναρξη τοῦ προγράμματος κοινωφελοῦς ἐργασίας, στό ὁποῖο ἐπωφελούμενοι φορεῖς εἶναι καί οἱ Ἱερές Μητροπόλεις, σύμφωνα με τον ἐγκριθέντα ὑπό τῶν ἁρμοδίων Ὑπουργείων ἐπισυναπτόμενο πίνακα. Σύμφωνα μέ αὐτήν, τήν ὁποία σᾶς ἐπισυνάπτουμε καί παρακαλοῦμε νά μελετήσετε ἐπισταμένως:
1. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἄνεργοι, ἐγγεγραμμένοι στά μητρῶα τοῦ ΟΑΕΔ, πρέπει νά ὑποβάλλουν ἠλεκτρονικά αἴτηση μέσῳ τῆς ἐπίσημης ἱστοσελίδας τοῦ ΟΑΕΔ, μέχρι τήν Παρασκευή 18η Μαρτίου 2022 καί ὥρα 11η π.μ..
2. Τά κριτήρια ἐπιλογῆς, μέσῳ ΑΣΕΠ, τῶν ὠφελουμένων, ἡ μοριοδότηση αὐτῶν καί ἡ ἀνάρτηση τῶν σχετικῶν πινάκων περιγράφονται στήν ὡς ἄνω δημόσια πρόσκληση.
3. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασίας ἐπιλογῆς τῶν ἀνέργων, ὁ ΟΑΕΔ θά χορηγήσει στούς ὠφελουμένους παραπεμπτικό σημείωμα πρός τούς ἐπωφελουμένους φορεῖς (Ἱερές Μητροπόλεις), στό ὁποῖο θά ἀναγράφεται ρητά ὅτι ἡ πρόσληψη γίνεται στό πλαίσιο τῆς Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».
4. Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις ὑποχρεοῦνται νά προσλάβουν τούς ὠφελουμένους ἐντός τῶν ὁριζομένων προθεσμιῶν, ἀφοῦ προηγουμένως πραγματοποιήσουν ἔλεγχο τῶν δικαιολογητικῶν (πτυχίων κ.λπ.) γιά τήν κάλυψη τῆς κάθε θέσεως. Δύνανται ἐπίσης νά ζητήσουν τήν ἀντικατάσταση ὅσων δέν ἀποδεχθοῦν τήν ἐργασία ἤ δέν προσκομίσουν τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά, ἤ ἀποχωρήσουν κατά τή διάρκεια τοῦ προγράμματος. Δύνανται ἐπίσης οἱ Ἱερές Μητροπόλεις νά μήν ἀποδεχθοῦν κάποιον συγκεκριμένο ἄνεργο· στήν περίπτωση αὐτή ἡ συγκεκριμένη θέση δέν ἀναπληρώνεται.

5. Ἡ καταβολή τῶν ἀμοιβῶν καί τῶν ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν βαρύνει τόν ΟΑΕΔ, ὁ ὁποῖος θά πιστώνει τούς τραπεζικούς λογαριασμούς τῶν φορέων (Ἱερῶν Μητροπόλεων) μέ τό ἀπαιτούμενο ποσόν, προκειμένου νά καταβληθοῦν οἱ ἀσφαλιστικές καί ἐργοδοτικές εἰσφορές. Τό ποσό τῆς ἀμοιβῆς θά καταβάλλεται στούς ὠφελουμένους ἀπό τόν ΟΑΕΔ.
6. Μέ τή λήξη τοῦ ὀκταμήνου λήγει αὐτοδικαίως ἡ ἐργασιακή σχέση ἀνάμεσα στόν ὠφελούμενο καί τήν Ἱερά Μητρόπολη (δέν ἀπαιτεῖται καταγγελία τῆς συμβάσεως ἐργασίας), ἐνῶ ἡ Ἱερά Μητρόπολη δέν ἔχει καμία περαιτέρω ὑποχρέωση ἔναντι τοῦ ὠφελουμένου.
Γιά περισσότερες πληροφορίες, ὑποδείγματα ἐντύπων καί πλήρη ἐνημέρωση καθ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ προγράμματος, δύνασθε νά άνατρέχετε στήν εἰδική σελίδα τοῦ ΟΑΕΔ, https://www.oaed.gr/proghramma-koinofelous-xaraktira-ghia-25000-atoma-se-dimoys-perifereies-kentra-koinonikis-pronoias-perifereiwn-kkppsinafis-foris-ypiresies-ypoyrghion-kai-allon-foreon .Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος