ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν εἰς τό Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Σαμπεζύ Γενεύης»
(25/2/2022).

Πρωτ. 1089
Διεκπ. 367
Αθηνησι τη‚ 25ῃ Φεβρουαρίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι τό Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας (Institut d’ Études Supérieures en Théologie Orthodoxe), παρά τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ (Chambésy) Γενεύης τῆς Ἑλβετίας, γνωστοποιεῖ πρός τούς ἐνδιαφερομένους τήν ἔναρξιν τοῦ προσεχοῦς ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 20222023.
Τό πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τοῦ ὡς εἴρηται Ἰνστιτούτου, περιωνύμου τῇ ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδοξίᾳ καί λειτουργοῦντος ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων τοῦ Φριβούργου καί τῆς Γενεύης, ἀναπτύσσεται εἰς τέσσαρα ἑξάμηνα καί περατοῦται διά τῆς χορηγήσεως Master of Arts en études théologiques (spécialisation: orthodoxie et études interchrétiennes), τό ὁποῖον ἐπιτρέπει τήν ἐκπόνησιν διδακτορικῆς διατριβῆς. Οἱ ἐπιλεγόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτηταί λογίζονται ὡς ὑπότροφοι τοῦ προειρημένου Πατριαρχικοῦ Κέντρου.
Ἡ ἔναρξις τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ προσεχοῦς ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 20222023 ἔχει ὁρισθῆ περί τά μέσα τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. Αἱ αἰτήσεις τῶν ὑποψηφίων δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ἀνυπερθέτως ἕως τῆς 1ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ., συμπεριλαμβανομένων ἁπάντων τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων (ἀπολυτήριον Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, πτυχίον Θεολογίας, βιογραφικόν σημείωμα, συστατηρίους ἐπιστολάς τῶν οἰκείων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν καί Καθηγητῶν κ.λπ.), ὡς αὐτά περιγράφονται εἰς τήν ἑνότητα “Inscription” τῆς ἱστοσελίδος www.institutorthodoxe.org.

Τό πεδίον μαθημάτων περιλαμβάνει στοιχεῖα Δογματικῆς, Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Κανονικοῦ Δικαίου, Πατρολογίας, Λειτουργικῆς μετά στοιχείων Ἁγιογραφίας, ἀκαδημαϊκόν σεμινάριον περί τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ὡς καί εὐρύτερον κύκλον κατ’ ἐπιλογήν διδασκαλίας περί τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων καί τῆς θεολογίας τῶν ἑτεροδόξων. Ἀποσκοπεῖ εἰς τόν ἄρτιον θεολογικόν καταρτισμόν, μεταπτυχιακοῦ καί διδακτορικοῦ ἐπιπέδου, μελῶν καί στελεχῶν τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπί τῷ τέλει τῆς μετ’ ἐπιστήμης ὀρθοδόξου μαρτυρίας ἐν τῇ ἐκπληρώσει τῆς ἀποστολῆς αὐτῶν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ἐν πνεύματι δημιουργικοῦ διαλόγου μεταξύ ἀλλήλων καί ἑτεροδόξων καί ἐπί τῇ εὐρείᾳ βάσει τῶν διορθοδόξων, διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν σχέσεων.

Ἕνεκα τούτων, ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, καυχωμένη ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ καί Δομήτορι Αὐτῆς, Ὅς «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ, 38, 6), μετά πλείστης εὐαρεστήσεως πληροφορεῖ ὑμᾶς περί τῶν προειρημένων ἀνωτάτων σπουδῶν ἐπί τῆς ἱερᾶς θεολογικῆς ἐπιστήμης, ἥτις ὁδηγεῖ τούς ἐντρυφῶντας αὐτῇ ἔτι πλέον εἰς τήν ἀλήθειαν, τόν λόγον καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος