ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις καθαιρέσεως Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου»
(18/2/2022).

Πρωτ. 923
Διεκπ. 323
Αθηνησι τη‚ 18ῃ Φεβρουαρίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ἀπό 18.2.2022 ἐγγράφου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, Συνοδικῇ Ἐξουσιοδοτήσει, διαπέμπομεν ὑμῖν τό ὡς ἄνω ἔγγραφον τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, δι’ οὗ γνωστοποιεῖται ὅτι, Ἀποφάσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Αὐτῆς, ὁ Πρεσβύτερος Νικόλαος Χρίστου καί ὁ Διάκονος Στυλιανός Στυλιανοῦ, κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας, καθυπεβλήθησαν τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς, ἀπό τοῦ ὅν ἔφερον βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης, καθαιρέσεως διά τά εἰς ἅ ὑπέπεσον κανονικά παραπτώματα καί ἐπανήχθησαν εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν.

Τήν Κανονικήν ταύτην Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀνακοινούμεθα πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ' ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος