ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς»
(14/2/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 311
Διεκπ. 267
Αθηνησι τη‚ 14ῃ Φεβρουαρίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἩ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διοργανώνει, καί κατά τό ἐνεστώς ἔτος 2022, ἑορτασμούς ἀφορῶντας εἰς τήν «Ἑβδομάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» κατά τήν Β´ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν (13 ἕως 19 Μαρτίου 2022).

Σκοπός τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς ὡς ἄνω «Ἑβδομάδος» εἶναι ἡ προβολή τοῦ διεξαγομένου ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην, διά τόν εὐαγγελισμόν πάντων τῶν ἐθνῶν καί τήν ἔνταξιν αὐτῶν εἰς τό Σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὅθεν, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, παρακαλεῖ ὑμᾶς ὅπως προβῆτε εἰς τάς σχετικάς ἐνεργείας διά τήν ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος». Δύνασθε, ὡς ἐκ τούτου, ὅπως διοργανώσητε εἰδικάς ἐκδηλώσεις, ἐκθέσεις, διαλέξεις κ.λπ., διά νά προβάλητε τόσον τό ἱεραποστολικόν πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας γενικῶς, ὅσον καί τό ἐπιτελούμενον ὑπ' Αὐτῆς ἔργον. Αἱ ἐν λόγῳ πρωτοβουλίαι δέον ὅπως ὑλοποιηθῶσι καί δι' ἑτέρων ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων, ὅπως κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Κατηχητικῶν Σχολείων, ἑσπερινῶν κηρυγμάτων, ραδιοφωνικῶν καί διαδικτυακῶν ἐκπομπῶν κ.ἄ.

Διά τήν προετοιμασίαν τῶν καταλλήλων ἐκδηλώσεων καί μαθημάτων κατηχήσεως θά ἀποσταλῶσιν ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ' ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθ' ὅν τρόπον ἀποστέλλεται τό δελτίον τῆς Φωνῆς Κυρίου, τά ἑξῆς:

α) Μία πεντάχρωμος ἀφίσα 5070 ἑκ., πρός τοιχοκόλλησιν.
β) Ἔγχρωμος ἀμφίπλευρος σελιδοδείκτης διά τούς μαθητάς τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.
Κατά τήν Κυριακήν δέ τῆς Ὀρθοδοξίας, 13ην Μαρτίου ἐ.ἔ., ὅτε ἄρχεται ἡ «Ἑβδομάς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς», περιαχθήσεται δίσκος πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τῶν ἱεραποστολικῶν κλιμακίων τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας εἰς Ἀφρικήν καί Ἀσίαν, διά τήν ἀποστολήν ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, διά τήν προμήθειαν καί ἀποστολήν λειτουργικῶν καί λοιπῶν βιβλίων καί, ἀσφαλῶς, διά τήν ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς καταβολῆς τοῦ ζωτικῆς σημασίας μηνιαίου ἐπιδόματος εἰς 556 ἰθαγενεῖς Κληρικούς, τό ὁποῖον καί ἀποτελεῖ τό μοναδικόν βιοποριστικόν οἰκονομικόν ἔσοδον πρός συντήρησιν τῶν ἰδίων καί τῶν πτωχῶν οἰκογενειῶν των. Ἐπίσης, κατά παλαιάν συνήθειαν, εἰς τήν προσπάθειαν αὐτήν συμμετέχουν καί τά μέλη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων δι' οἰκονομικῆς συνεισφορᾶς των.

Τά συγκεντρωθησόμενα ποσά ἐκ τοῦ εἰς τούς Ἱερούς Ναούς περιαχθησομένου δίσκου καί τά ἐκ τῆς συνδρομῆς τῶν μαθητῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων παρακαλοῦμεν ὅπως ἀποσταλῶσιν ἀνυπερθέτως ἕως τῆς 30.4.2022 εἰς τόν λογαριασμόν ὑπ᾿ ἀριθ. GR0501101460000014655807494, τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ὑπό τήν ἔνδειξιν «Ἀποστολική Διακονία, διά τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν», καί οὐχί ἀπ' εὐθείας ὑφ᾿ ὑμῶν εἰς διάφορα Ἱεραποστολικά Κέντρα ἤ Ἱεραποστολικούς Συλλόγους καί Σωματεῖα, καί τοῦτο ἵνα λαμβάνηται ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἑνιαίως καί ὑπευθύνως μέριμνα πρός ὑποβοήθησιν τοῦ λίαν σοβαροῦ ἔργου τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

Παρακαλοῦμεν δέ, ὅπως ἡ κατάθεσις γνωστοποιηθῇ εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, διά σχετικοῦ διαβιβαστικοῦ σημειώματος, κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν.

Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν ὅπως αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐνημερώνουν τό προαναφερθέν ἁρμόδιον Γραφεῖον δι’ οἱανδήποτε ὑπ’ αὐτῶν προσφερομένην οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν πρός τάς χώρας τῆς ἱεραποστολῆς, ἵνα αἱ ἐν λόγῳ προσφοραί δημοσιεύωνται μέσῳ τοῦ ἐπισήμου τριμηνιαίου ἱεραποστολικοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Πάντα τά Ἔθνη», πρός εὐρυτέραν γνωστοποίησιν τῆς μαρτυρίας τῆς καθ’ ὅλου συνυπουργίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν εἰς τό ὑψηλόν ἔργον τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἐθνῶν.

Τέλος, ὅσαι ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων δέν ἔχουν ἀποστείλει τά χρηματικά ποσά ἐκ τῶν περιαχθέντων κατά τά παρελθόντα ἔτη δίσκων παρακαλοῦνται ὅπως καταβάλωσι ταῦτα, ὁμοῦ μετά τῶν συλλεγησομένων κατά τήν ἐφετινήν δισκοφορίαν, εἰς τόν προαναφερθέντα τραπεζικόν λογαριασμόν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.

Διά πληροφορίας σχετικῶς πρός τήν διοργάνωσιν τῆς ἐν λόγῳ «Ἑβδομάδος», δύνασθε νά ἀπευθύνησθε εἰς τό Γραφεῖον Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272315 316.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος