ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἔκθεσις Κειμηλίων ὑπό τόν τίτλον: “ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ - Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀγῶνα του 1821”»
(1/2/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 541
Ἀριθ. Διεκπ. 168
Ἀθήνησι, τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2022


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πραγματοποιεῖ, διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, ἀπό τῆς 8ης Φεβρουαρίου ἕως καί τῆς 30ῆς Μαΐου 2022, Ἔκθεσιν Κειμηλίων ὑπό τόν τίτλον: “ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀγῶνα τοῦ 1821”.

Ἡ Ἔκθεσις θά φιλοξενῆται εἰς τό Βυζαντινόν καί Χριστιανικόν Μουσεῖον Ἀθηνῶν ἐπί τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας (στάσις Μετρό Εὐαγγελισμός) καί θά περιλαμβάνῃ κειμήλια τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς ἡμῶν Παλιγγενεσίας, τά ὁποῖα ἀποθησαυρίζονται εἰς Ἱερούς Ναούς, Ἱεράς Μονάς καί Ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἱστορικά κειμήλια ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς καί ὡρισμένα ἐκθέματα ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου.

Τά ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως θά πραγματοποιηθοῦν ὑπό τῆς Ἐξοχωτάτης Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τήν Τρίτην 8ην Φεβρουαρίου 2022 καί ὥραν 18.00.

Ἡ ἐν θέματι Ἔκθεσις ἐντάσσεται εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν συμπλήρωσιν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, δεδομένου ὅτι καί κατά τό τρέχον ἔτος 2022 συμπληροῦνται 200 ἔτη ἀπό τῆς συντελέσεως σημαντικῶν γεγονότων, ὅπως ἡ Σφαγή τῆς Χίου, τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης, ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων εἰς τά Δερβενάκια κ.ἄ.

Ἐν ἀναφορᾷ πρός τήν λῆψιν τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ εἴσοδος εἰς τήν Ἔκθεσιν θά ἐπιτρέπηται μόνον διά τῆς ἐπιδείξεως πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ ἤ νοσήσεως.

Ἐπιπροσθέτως, ἐπισυνάπτεται τῷ παρόντι σχετικόν ἐνημερωτικόν ἔντυπον, ἐνῷ διά πλείονας πληροφορίας δύνασθε νά ἀπευθύνησθε εἰς τά τηλέφωνα 2107272985 καί 6945816860 (Γραμματεύς τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἀκαδημίας Ἐκκλησιαστικῶν Τεχνῶν, Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθηναγόρας Σουπουρτζῆς).

Ἐπί τούτοις, παρακαλοῦμεν ὅπως ἀνακοινωθῇ ἡ διεξαγωγή τῆς ἐν λόγῳ Ἐκθέσεως εἰς τό ποίμνιον τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος