ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωσις περί τῆς ἀναγραφῆς ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν: Κυρίλλου Α΄ (Λουκάρεως) καί Κυρίλλου ΣΤ΄»
(27/1/2022).

Πρωτ. 453
Ἀριθ. Διεκπ. 149
Ἀθήνησι τῇ 27ῃ Ἰανουαρίου 2022Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 7 καί 8 καί ἀπό 25ης μηνός Ἰανουαρίου 2022 Γράμματος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εὐαρέστως γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ὑπό τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συνῳδά τῇ κρατούσῃ πράξει καί τάξει τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀνεγράφησαν προσφάτως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς Δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Α΄ (Λούκαρις), τῆς μνήμης αὐτοῦ τελουμένης τῇ κζ΄ Ἰουνίου ἑκάστου ἔτους, καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ΣΤ΄, τῆς μνήμης αὐτοῦ τελουμένης τῇ ιη΄ Ἀπριλίου ἑκάστου ἔτους, ἐκδοθεισῶν ἐπί τούτῳ Πατριαρχικῶν καί Συνοδικῶν Πράξεων.

Τάς Κανονικάς ταύτας Ἀποφάσεις τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησίας ἀνακοινούμενοι ὑμῖν, προτρέπομεν ὑμᾶς ὅπως ἐτησίαις ἱεροτελεστίαις καί ἁγιστείαις τιμᾶτε καί ὕμνοις ἐγκωμίων γεραίρητε αὐτούς, ἔχοντες ἀεί τήν αὐτῶν μεσιτείαν πρός τόν Θεόν.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος