ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(13/1/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 175
Ἀριθ. Διεκπ. 57
Ἀθήνησι τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2022Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προκηρύσσει διά τό ἀκαδημαϊκόν ἔτος 20222023: α) ἕως 80 ὑποτροφίας εἰς Ἕλληνας κληρικούς καί ὑποψηφίους κληρικούς ἤ λαϊκούς διά μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀνεγνωρισμένα ὑπό τοῦ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εἰς τό γνωστικόν ἀντικείμενον τῆς θεολογίας καί εἰς ἄλλα τοιαῦτα, σχετιζόμενα πρός τούς ζωτικούς τομεῖς τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί β) ἕως 70 ὑποτροφίας εἰς ἀλλοδαπούς κληρικούς ἤ λαϊκούς διά προπτυχιακάς καί μεταπτυχιακάς σπουδάς εἰς τήν θεολογικήν ἐπιστήμην εἰς τήν Ἑλλάδα.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά λάβουν ἁπάσας τάς ἀναγκαίας πληροφορίας ἐκ τῆς ἐπισήμου ἱστοσελίδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «www.ecclesia.gr» (Ὑποεπιτροπή Χορηγήσεως Ὑποτροφιῶν), ὅπου δημοσιεύεται ὁ σχετικός Κανονισμός.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος