ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί τῆς ἐξαφανίσεως τῆς Ἑ. Δ.
(10/1/2022).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 69
Ἀριθ. Διεκπ. 19
Ἀθήνησι τῇ 10ῃ Ἰανουαρίου 2022


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος διαπέμπομεν ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 3005/2/13/9.1.2022 ἠλεκτρονικόν μήνυμα τοῦ Τμήματος Ἀσφαλείας Ἀχαρνῶν, περί τῆς ἐξαφανίσεως τῆς Ἑλένης Δεμέστιχα τοῦ Δημητρίου καί τῆς Σταμάτας, γεννηθείσης τήν 21.1.1962, ἡ ὁποία ἀναζητεῖται ὑπό τῶν οἰκείων αὐτῆς.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως εὐαρεστούμενοι ἐνεργήσητε τά δέοντα διά τήν διερεύνησιν τῆς πιθανότητος ἡ ὡς ἀνωτέρω μνημονευθεῖσα νά εὑρίσκηται εἴς τινα Ἱεράν Μονήν ἤ Ἡσυχαστήριον τῆς καθ' ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας καί ἀπαντήσητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἠλεκτρονικῶς καί μόνον τό ἀργότερον ἐντός δεκαημέρου.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος