ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί τῆς ὑποχρεωτικῆς διενεργείας διαγνωστικῶν ἐλέγχων ἀνιχνεύσεως τοῦ κορωνοϊοῦ ὑπό τῶν ἐργαζομένων εἰς τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα
(11/6/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Πρωτ. 2436
Ἀριθ. Διεκπ. 1072
Ἀθήνησι, τῇ 8ῃ Ἰουνίου 2021


Χριστός ἀνέστη!

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, συμφώνως πρός τάς συνημμένας ὑπ' ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ/26390 (ΦΕΚ Β΄ 1686/2021), Δ1α/ΓΠ.οικ/32207 (Β΄ 2183), Δ1α/ ΓΠ.οικ/32209 (Β΄ 2192) καί Δ1α/ΓΠ.οικ/35169 (Β΄ 2366) Κοινάς Ὑπουργικάς Ἀποφάσεις (ΚΥΑ), ἅπαντες οἱ κληρικοί, τό βοηθητικόν προσωπικόν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τό καθ' οἱονδήποτε τρόπον ἀπασχολούμενον προσωπικόν τῶν πάσης φύσεως ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων, ἤτοι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων, τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων κ.λπ., δέον ὅπως διενεργοῦν ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος διαγνωστικόν ἔλεγχον (self-test) πρός ἀνίχνευσιν τοῦ κορωνοϊοῦ, δηλοῦντες τό ἀποτέλεσμα αὐτοῦ εἰς τήν σχετικήν ἠλεκτρονικήν ἐφαρμογήν. Ἡ δωρεάν προμήθεια τῶν self-test ἐκ τῶν φαρμακείων πραγματοποιεῖται ὑπό τῶν ἐργαζομένων, μέ τήν ἐπίδειξιν τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητος καί τοῦ ΑΜΚΑ των.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὅπως μελετήσητε ἐπισταμένως τάς ὡς ἀνωτέρω ΚΥΑ, ἰδίᾳ περί τοῦ τρόπου καί τοῦ χρόνου διεξαγωγῆς καί δηλώσεως τῶν διαγνωστικῶν ἐλέγχων ὡς καί τῶν προβλεπομένων συνεπειῶν, καί διαβιβάσητε το παρόν μετά τῶν αὐτῷ συνημμένων εἰς τά παρ' ὑμῖν ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, πρός ἐνημέρωσιν καί διά τά πρακτέα.

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος