ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, συμφώνως πρός τήν νέαν Κυβερνητικήν Ἀπόφασιν μέ θέμα: ‘‘Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19’’ (ΦΕΚ Β΄ 4484/11.10.2020)»
(14/10/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4747
Ἀριθ. Διεκπ. 1957 Ἀθήνησι τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3027

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ᾿ ὄψιν: α) τήν ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2111/2.6.2020) Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Κ.Υ.Α.), β) τήν ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48967 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3162/31.7.2020) Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Κ.Υ.Α.), γ) τήν ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64450 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4484/11.10.2020) Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Κ.Υ.Α.) μέ θέμα: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19», δ) τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 3021/13.5.2020 Συνοδικήν Ἐγκύκλιον μέ θέμα: «Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12.5.2020 ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν», μετά τῶν γενομένων ἐν τῷ μεταξύ τροποποιήσεων, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι διά τήν ἀποφυγήν τοῦ συνωστισμοῦ τῶν πιστῶν καί πιθανῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ Covid19, ἰσχύουν αἱ ὡς κάτωθι προϋποθέσεις ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

1) Κατά τήν εἴσοδον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν δέον ὅπως ἐφαρμόζηται, τῇ ἐπιτηρήσει εἰδικῶς ἐξουσιοδοτηθέντος ἐπί τούτῳ προσώπου, ἡ τήρησις τῆς ἀποστάσεως τοῦ ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου τοὐλάχιστον μεταξύ τῶν πιστῶν. Ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά πραγματοποιῆται ἀναλόγως τοῦ ἐπιπέδου προληπτικῶν μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας εἰς τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἡ Περιφερειακή Ἑνότης ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς ἑξῆς:

α) Ἐπιδημιολογικόν Ἐπίπεδον 1 (χαμηλόν): Εἷς (1) πιστός ἀνά πέντε (5) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των. Εἰς περίπτωσιν δέ καθ΄ ἥν ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἐξαιρουμένων τῶν βοηθητικῶν χώρων) ὑπερβαίνῃ τά πεντακόσια (500) τ.μ., ὁ μέγιστος ἀριθμός παρευρισκομένων πιστῶν ὁρίζεται ἐκ τοῦ νόμου εἰς διακοσίους (200).
β) Ἐπιδημιολογικόν Ἐπίπεδον 2 (μέτριον): Εἷς (1) πιστός ἀνά δέκα (10) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των. Εἰς περίπτωσιν δέ καθ΄ ἥν ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἐξαιρουμένων τῶν βοηθητικῶν χώρων) ὑπερβαίνῃ τά πεντακόσια (500) τ.μ., ὁ μέγιστος ἀριθμός παρευρισκομένων πιστῶν ὁρίζεται ἐκ τοῦ νόμου εἰς ἑκατόν (100).
γ) Ἐπιδημιολογικόν Ἐπίπεδον 3 (ὑψηλόν): Εἷς (1) πιστός ἀνά δεκαπέντε (15) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των. Εἰς περίπτωσιν δέ καθ΄ ἥν ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἐξαιρουμένων τῶν βοηθητικῶν χώρων) ὑπερβαίνῃ τά πεντακόσια (500) τ.μ., ὁ μέγιστος ἀριθμός παρευρισκομένων πιστῶν ὁρίζεται ἐκ τοῦ νόμου εἰς πεντήκοντα (50).
δ) Ἐπιδημιολογικόν Ἐπίπεδον 4 (πολύ ὑψηλόν): Ἐννέα (9) συνολικῶς πιστοί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των.

2) Κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς των εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, οἱ πιστοί, μέ προσωπικήν των εὐθύνην καί μέριμναν, ὑποχρεοῦνται ἐκ τοῦ νόμου ὅπως φέρουν ὑφασματίνην προστατευτικήν προσωπίδα, τήν ὁποίαν ἀσφαλῶς θά ἀφαιροῦν προσερχόμενοι εἰς τήν Θείαν Μετάληψιν. Ἐάν δέ πιστός τις, ἐνόσῳ παραμένει ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ, παρουσιάσῃ συμπτώματα ἀσθενείας, ἐπιβάλλεται ὅπως ληφθῇ μέριμνα διά τήν ἄμεσον καί ἀσφαλῆ ἀπομάκρυνσίν του ἤ, ἐφόσον τοῦτο δέν εἶναι δυνατόν, διά τήν ἀσφαλῆ μετακίνησίν του εἰς εἰδικόν χῶρον, πρός ἀποφυγήν ἐπαφῆς μεθ΄ ἑτέρων προσώπων. Πρός ἀντιμετώπισιν τοιούτων φαινομένων, κρίνεται ὑποχρεωτική ἡ πρόβλεψις διά τήν ὕπαρξιν καταλλήλου χώρου (π.χ. γραφεῖον, χῶρος εἰς τό πνευματικόν κέντρον κ.λπ.) μέ ἐπαρκῆ ἐξαερισμόν, ὅπου θά ὑπάρχουν προστατευτικά καλύμματα προσώπου, χαρτομανδήλια, εἰδικόν ἀπορριμματοδοχεῖον καί ἀντισηπτικόν διάλυμα χειρῶν.

3) Κατά τήν προσέλευσιν εἰς τήν Θείαν Μετάληψιν ἀπαιτεῖται ὅπως τηρῶνται μετ΄ ἀκριβείας αἱ προβλεπόμεναι ἀποστάσεις μεταξύ τῶν πιστῶν. Τό αὐτό ἰσχύει καί κατά τήν διανομήν τοῦ ἀντιδώρου, τοῦ ἄρτου, τῶν κολλύβων καί ἄλλων εὐλογιῶν.

4) Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πιστῶν κρίνεται ἀναγκαῖον ὅπως ἀναρτηθοῦν εἰς τούς πίνακας ἀνακοινώσεων τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἤ καί εἰς τάς ὑφισταμένας ἱστοσελίδας των: α) τό ὡράριον τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, β) τό ὡράριον κατά τό ὁποῖον ὁ Ἱερός Ναός θά παραμένῃ ἀνοικτός διά τήν προσέλευσιν τῶν πιστῶν καί γ) ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν πιστῶν, οἵτινες δύνανται νά παρευρίσκωνται ταὐτοχρόνως ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συμφώνως πρός τάς ἀνωτέρω ὑγιειονομικάς ὑποδείξεις.

5) Τό ἁρμοδίως ἐξουσιοδοτηθέν πρόσωπον διά τόν ἔλεγχον τῆς ἀναμονῆς εἰς τάς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά φέρῃ ὑποχρεωτικῶς τά ὑπό τοῦ νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (ὑφασματίνην προσωπίδα, χειρόκτια [γάντια] κ.λπ.). Ἐφόσον παρέχηται ἡ δυνατότης, προτείνεται ἡ χρῆσις διαφορετικῶν θυρῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διά τήν ἀσφαλεστέραν εἴσοδον καί ἔξοδον τῶν πιστῶν. Ἐπιπροσθέτως, ἀπαιτεῖται ἡ τοποθέτησις εἰδικῶν καλάθων εἰς τάς ἐξόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν διά τήν ἄμεσον ἀπόρριψιν τοῦ χρησιμοποιηθέντος ἐξοπλισμοῦ ὑγιεινῆς.

6) Εἰς περίπτωσιν καθ΄ ἥν ὁ ἀριθμός τῶν προσελθόντων ὑπερβαίνῃ τόν ἐπιτρεπόμενον διά τούς εἰσερχομένους εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, οὗτοι δύνανται ὅπως παραμένωσιν ἐν τῷ προαυλίῳ χώρῳ, προσευχόμενοι καί τηροῦντες τήν ἐνδεδειγμένην ἀπόστασιν τοῦ ἑνός καί ἡμίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ των, ὡς καί τούς σχετικούς κανόνας περί δημοσίων συναθροίσεων (βλ. Φ.Ε.Κ. Β΄ 4484/11.10.2020, σελ. 48684). Εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν, ἐπιτρέπεται ἡ λειτουργία τῶν ἐξωτερικῶν μεγαφώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, κατά τάς ἐκ τῆς κειμένης νομοθεσίας ἐπιτρεπομένας ὥρας καί εἰς τό προβλεπόμενον ἐπίπεδον ἐκπομπῆς ἤχου.

7) Ὑφισταμένων πλειόνων τοῦ ἑνός Ἐφημερίων εἴς τινας Ἱερούς Ναούς, συνιστᾶται ἡ τέλεσις περισσοτέρων Θείων Λειτουργιῶν κατά τήν αὐτήν ἡμέραν, συμφώνως τῇ ἐκκλησιαστικῇ συνηθείᾳ καί πρακτικῇ, τόσον κατά τήν Κυριακήν, ὅσον καί κατά τάς μεγάλας Ἑορτάς. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, δύνανται οἱ κατά τόπους Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται νά ἐπιτρέψωσι, κατά τήν ποιμαντικήν Αὐτῶν κρίσιν, τήν τέλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου ἀφ᾿ ἑσπέρας, μετά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Αἱ Ἀγρυπνίαι θά ἐπιτελῶνται κατά τά καθιερωμένα, ἀναφορικῶς δέ πρός τάς κωδωνοκρουσίας, δέον ὅπως γίνωνται κατά τόν συνήθη τρόπον.

8) Ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπει τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας ἵνα συστήσωσι τήν συχνήν τέλεσιν Θείων Λειτουργιῶν καί κατά τάς ἐργασίμους ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, ἐπί τῷ τέλει τῆς διευκολύνσεως τῶν ἐργαζομένων πιστῶν, ἀλλά καί τῆς συμμετοχῆς των εἰς ἐλάσσονος προσελεύσεως λειτουργικάς Συνάξεις.

9) Θεωρεῖται ἀναγκαία ἡ μέριμνα διά τήν τοποθέτησιν ἀντισηπτικῶν/ἀπολυμαντικῶν εἰς τάς εἰσόδους τῶν Ἱερῶν Ναῶν, διά τήν ὑποχρεωτικήν δι’ ἅπαντας τούς εἰσερχομένους ἀπολύμανσιν τῶν χειρῶν, ὡς καί ἡ τοποθέτησις εἰς ἐμφανές σημεῖον τοῦ προβλεπομένου ἀναγκαίου ἐξοπλισμοῦ ὑγιεινῆς.

10) Ὁσάκις παρέχεται ἡ δυνατότης διευθετήσεως τοῦ χώρου ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς παρουσίας τῶν πιστῶν συμφώνως πρός τάς ὡς ἄνω κατά περίπτωσιν ἀναλογίας, δέον ὅπως διατηρῶνται ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν μόνον τά ἀντιστοιχοῦντα εἰς τούς προσερχομένους καθίσματα, τιθέμενα κατά τάς προσηκούσας μεταξύ των ἀποστάσεις. Ἐπί τούτῳ προτείνεται ἡ ἀπόσυρσις τῶν περισσευόντων καθισμάτων ἐκτός τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

11) Ὁ φυσικός ἐξαερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐνόσῳ παραμένουν ἀνοικτοί, εἶναι ὑποχρεωτικός. Εἰς περίπτωσιν χρήσεως τεχνητοῦ κλιματισμοῦ, ἐνδείκνυται ἡ ἄμεσος μέριμνα διά τόν καθαρισμόν τῶν φίλτρων αὐτοῦ, καθώς καί ἡ ἐξασφάλισις ταὐτοχρόνου φυσικοῦ ἐξαερισμοῦ τοῦ ἱεροῦ Χώρου ἐκ τῶν θυρῶν καί τῶν παραθύρων αὐτοῦ, κατά τήν διάρκειαν τῆς λειτουργίας του.

12) Καθίσταται ἀδήριτος καί ἀπόλυτος ἡ ἀνάγκη διά τήν συχνήν καί σχολαστικήν καθαριότητα, ὡς καί διά τήν τακτικήν ἀπολύμανσιν δι᾿ ἀντισηπτικοῦ διαλύματος τῶν σημείων καί τῶν ἐπιφανειῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τάς ὁποίας παρατηρεῖται συχνή πρόσβασις τῶν πιστῶν.

13) Ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν ἀνήκουσιν εἰς ὑγιειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδας (ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς πάσχοντες ἐξ ἀναπνευστικῶν προβλημάτων ἤ σακχαρώδους διαβήτου ἤ καρδιαγγειακῶν νοσημάτων, ἀνοσοκατεσταλμένοι) παρακαλοῦνται νά ἀποφεύγουν τήν ἔξοδον ἐκ τῆς οἰκίας αὐτῶν, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγιείας των. Ἐάν ἐπιθυμοῦν τήν κατ’ οἶκον ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀναγκῶν των καί κυρίως τήν Θείαν Μετάληψιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, εἶναι ἐπιβεβλημένον οἱ Ἱερεῖς νά ἐπιτελοῦν τό ἀδιάπτωτον ποιμαντικόν των καθῆκον.

14) Ἐπαναβεβαιοῦνται αἱ παλαιότεραι Ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς πρός τήν λιτήν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, συμφώνως πρός τό ἦθος καί τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τάς μεγάλας Πανηγύρεις τῆς περιόδου αὐτῆς, αἱ ὁποῖαι θά πρέπῃ νά διακρίνωνται διά τήν μετά σεμνότητος τέλεσίν των, ἡ δέ συμμετοχή Ἀρχιερέων εἰς τυχόν Συλλείτουργα μή ὑπερβαίνῃ τόν ἀριθμόν τῶν τριῶν (3). Ἡ τέλεσις Λιτανειῶν ἐπί τοῦ παρόντος ἀναστέλλεται, ἐνῷ ἐπιτρέπεται ἡ μεταφορά Ἱερῶν Λειψάνων καί Ἱερῶν Εἰκόνων πρός ἁγιασμόν καί παραμυθίαν τῶν πιστῶν, λαμβανομένων πάντοτε ὑπ’ ὄψει τῶν ἀπαραιτήτων ὑγιειονομικῶν μέτρων. Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν μεταφέρωνται ἐκ μιᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς ἑτέραν Ἱεράν Μητρόπολιν, τυγχάνει ἀπαραίτητος ἡ ἐπί τούτῳ ἔγκρισις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συμφώνως τῇ ὑπ᾿ ἀριθ. 2760/29.1.2003 Συνοδικῇ Ἐγκυκλίῳ.

15) Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τοῦ Γάμου καί τῆς Βαπτίσεως καί τῶν Ἐξοδίων Ἀκολουθιῶν, ἰσχύουν ἅπαντα τά ὑπό τῶν Ὑγιειονομικῶν Ἀρχῶν τοῦ Κράτους προβλεπόμενα μέτρα σχετικῶς πρός τήν προσέλευσιν τῶν πιστῶν, ἐνῷ τά Ἱερά Μυστήρια θά ἐπιτελῶνται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συμφώνως πρός προγενεστέραν Συνοδικήν Ἀπόφασιν. Ὡς πρός τούς στολισμούς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, θεωρεῖται ἀπαραίτητος ἡ προτίμησις τῆς λιτότητος καί τῆς ἁπλότητος.

16) Τά ἀνωτέρω ἰσχύουν δι΄ ἅπαντας τούς Ἐνοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, Ἱδρυματικούς κ.λπ. Ἱερούς Ναούς, τά Μητροπολιτικά καί Ἐνοριακά Παρεκκλήσια, οὐχί ὅμως καί διά τά Παρεκκλήσια τά ὁποῖα εὑρίσκονται ἐντός ἰδιωτικῶν κτημάτων, κτιρίων καί ἐπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιῶν, κέντρων ἐκδηλώσεων, ξενοδοχείων κ.λπ.), ὅπου δέν ἐπιτρέπεται ἡ προσέλευσις πιστῶν διότι, ὡς Ἱδιωτικοί Ναοί, εἶναι προωρισμένοι διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἰδιοκτητῶν καί τῶν οἰκείων αὐτῶν.

17) Ἅπαντα τά ἀνωτέρω ἀφοροῦν καί εἰς τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Ἡσυχαστήρια. Ὁ ἀριθμός ἐπισκεπτῶν, τόν ὁποῖον ἐπιτρέπεται νά δέχωνται (ἄνευ διανυκτερεύσεως) δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπερβαίνῃ τήν ἀναλογίαν τοῦ ἑνός (1) πιστοῦ ἀνά πέντε (5) τ.μ. τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἤ ἑτέρου χώρου λατρείας Αὐτῆς ἤ τοῦ χώρου ἐγκαταβιώσεως, μέ ἀνώτατον ὅριον προσελεύσεως πιστῶν, ὡς ὁρίζεται ἐκ τοῦ νόμου, τούς ἑκατόν (100) πιστούς.
Ἐν κατακλεῖδι, ἐπισυνάπτομεν καί τήν ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64450 Κ.Υ.Α. μέ θέμα: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4484/11.10.2020), εἰς τάς ὑπ᾿ ἀριθ. 48693, 48694, 48719, 48749 καί 48750 σελίδας τοῦ ὁποίου δύνασθε ὅπως ἀναγνώσητε τά μέτρα τά ἀφορῶντα εἰς τούς Χώρους λατρείας, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν.

Πρός τοῦτο ἀδελφικῶς συνιστῶμεν ὑμῖν ὅπως προτρέψητε τόν ὑφ’ ὑμᾶς Ἱερόν Κλῆρον ἵνα ἐντείνῃ τάς πρός τόν θεῖον Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν προσευχάς τε καί ἱκεσίας, πρός τό ἀπαλλαγῆναι τήν οἰκουμένην ἀπό τῆς ἐνσκηψάσης πανδημικῆς νόσου. Ὅθεν, ἐν τῷ ὡς ἄνω πνεύματι καλόν θά ἦτο νά ἐπιτελῶνται ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς, πλήν τῶν συχνῶν Θείων Λειτουργιῶν, ἱεραί πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον Παρακλήσεις, παννυχίδες κ.λπ.
Ὡσαύτως, παρακαλοῦμεν ὅπως συσταθῇ καί εἰς τό «βασίλειον ἱεράτευμα» εἰς τούς λαϊκούς ἀδελφούς καί τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, νά συναγωνίζωνται ἡμῖν ἐν ταῖς προσευχαῖς (Ρωμ. 16,30) τόσον ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς, ὅσον καί ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν, ὅπως ἡ πανσθενουργός δύναμις τοῦ Ζῶντος Θεοῦ ἀποσοβήσῃ ἀφ’ ἡμῶν τήν ὀλέθριον ἀσθένειαν τοῦ Covid19.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος