ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διορθώσεων εἰς ἀναγνώσματα Κυριακῶν Ἰουνίου καί Ἰουλίου»
(16/6/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2611
Ἀριθ. Διεκπ. 1111 Ἀθήνησι τῇ 16ῃ Ἰουνίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν σχετικῆς εἰσηγήσεως τῆς Συνοδικῆς Ὑποεπιτροπῆς Διπτύχων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι εἰς τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔτους 2020, διά τήν 28ην ᾿Ιουνίου 2020, Κυριακήν Γ΄ Ματθαίου, ἐσημειώθησαν ἐκ παραδρομῆς εἰς τήν Λειτουργίαν (Δίπτυχα 2020, σ. 247) τά ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου, καίτοι αἱ ἐντός παρενθέσεως βιβλικαί παραπομπαί ἀναφέρονται εἰς τάς ὀρθάς περικοπάς, αἱ ὁποῖαι εἶναι:
Ἀπόστολος: Κυριακῆς Γ΄ ἐπιστολῶν, «Δικαιωθέντες ἐκ πίστεως» (῾Ρωμ. ε΄ 110)· Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς Γ΄ Ματθαίου, «῾Ο λύχνος τοῦ σώματος ἐστίν ὁ ὀφθαλμός» (Μτθ. Ϛ΄ 2233).
Τά ὀρθά ταῦτα ἀναγνώσματα σημειοῦνται καί εἰς τό Κυριακοδρόμιον τοῦ ἔτους (Δίπτυχα 2020, σ. 61) καί πρέπει νά ἀναγνωσθοῦν κατά τήν ἐν λόγῳ Κυριακήν.
῾Ομοίως εἰς τήν 5ην ᾿Ιουλίου 2020, Κυριακήν Δ΄ Ματθαίου, ἐσημειώθη εἰς τήν Λειτουργίαν (Δίπτυχα 2020, σ. 255) τό Εὐαγγελικόν ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Ε΄ Ματθαίου (συνεπείᾳ τοῦ λάθους τῆς προηγουμένης Κυριακῆς), ἀντί τοῦ ὀρθοῦ τό ὁποῖον εἶναι:
Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου, «᾿Ελθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς Καπερναούμ» (Μτθ. η΄ 513).
῾Η ὡς ἄνω εὐαγγελική περικοπή ἐπίσης σημειοῦται καί εἰς τό Κυριακοδρόμιον τοῦ ἔτους (Δίπτυχα 2020, σ. 62) καί πρέπει νά ἀναγνωσθῇ κατά τήν Κυριακήν 5ην ᾿Ιουλίου 2020.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος