ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Μέτρα πρoλήψεως τοῦ νέου Κοροναϊοῦ (2019–nCoV)
(28/2/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 1067
Αριθ. Διεκπ. 435
Αθηνησι τη‚ 28ῃ Φεβρουαρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΣυνοδικῇ ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει καί εἰς τά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν ἐξασφάλισιν τῆς ψυχοσωματικῆς ὑγείας τοῦ πιστοῦ Αὐτῆς Πληρώματος, πληροφοροῦμεν Ὑμᾶς ὅτι κατόπιν τῆς σημερινῆς πρωϊνῆς τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἐζητήθη ἡ ἀρωγή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς πρός τό κομβικόν ζήτημα τῆς ἐνημερώσεως τοῦ πιστοῦ Λαοῦ διά τήν ἀποτροπήν τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ νέου κοροναϊοῦ.
Ὁ Μακαριώτατος ἐπεσήμανε ὅτι, ὅπως πάντοτε, ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται εἰς τό πλευρόν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας και θά συνδράμῃ μέ ὅλες τίς δυνάμεις καί τά μέσα Αὐτῆς, εἰς πᾶν ζήτημα ἀφορῶν τόν Ἑλληνικόν Λαόν.
Κατόπιν τούτων, γνωρίζομεν Ὑμῖν τά ὡς κάτωθι, παρακαλοῦντες διά τήν ὑμετέραν συμβολήν εἰς τήν προσπάθειαν διά τήν πρόληψιν τῆς νόσου, τήν ὁποίαν προκαλεῖ ὁ νέος κοροναϊός:


1. Δέον ὅπως ἐντείνωμεν τίς προσευχές ἡμῶν πρός τόν Νικητήν τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ὥστε νά διαφυλάξῃ ὑγιή καί ἀκεραίαν τήν κληρονομίαν Του.
2. Οἱ εἰδικοί Ἐπιστήμονες, τόσον εἰς τήν Πατρίδα ἡμῶν όσον καί εἰς τόν Παγκόσμιον Ὀργανισμόν Ὑγιείας διαβεβαιώνουν ὅτι δέν ὑφίσταται λόγος πανικοῦ καί ὅτι τό μεγαλύτερον ποσοστόν ὅσων νοσήσουν ἁπλῶς θά παρουσιάσῃ συμπτώματα, τά ὁποία ὁμοιάζουν πρός τά ἀντίστοιχα τῆς κοινῆς γρίπης. Ὡς ἐκ τούτου, καλόν εἶναι νά ἀκολουθεῖται ἡ ἐνημέρωσις ἐκ τῶν ἐπισήμων πηγῶν καί ἡ ἀνάλογος πρακτική κατά τίς συστάσεις τῶν Ἐπιστημόνων.
3. Ὡς πρός τήν πρόληψιν τοῦ ἰοῦ, ὀφείλομεν ὅπως:
α) Πλένωμε τά χέρια μας τακτικά.
β) Χρησιμοποιῶμεν εἰδικά ἀντισηπτικά μέ οἰνόπνευμα (ἀλκοολοῦχα).
γ) Ἐάν ἔχωμεν βῆχα ἤ πυρετόν, ἐπικοινωνῶμεν τηλεφωνικῶς μέ τόν ἰατρόν μας καί μή μεταβαίνωμεν ἀμέσως εἰς τό ἰατρείον ἤ τό νοσοκομεῖον.
δ) Τηρῶμεν ἀποστάσεις ἔναντι ὅσων παρουσιάζουν συμπτώματα.
ε) Διατηρῶμεν καθαράς τάς ἐπιφανείας καί ἀερίζωμεν ἐπαρκῶς τάς οἰκίας, τούς χώρους ἐργασίας καί τούς Ἱερούς Ναούς.
στ) Ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, καλόν εἶναι νά ἀποφεύγουν προσωρινῶς τούς χώρους μαζικῆς συναθροίσεως, καθῶς καί τούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγιείας τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ.
4. Ἰδιαιτέρα προσοχή ἀπαιτεῖται δι᾿ ὅσους ἐκ τῶν συναθρώπων μας ἀνήκουν εἰς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νά ἐπιδείξουν μεγαλυτέραν προσοχήν, ὥστε νά μή νοσήσουν. Καλόν εἶναι νά παραμένουν εἰς τάς οἰκίας αὐτῶν, ἐάν ἡ ἔξοδος αὐτῶν δέν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος. Νά εἶναι σχολαστικότεροι καί πιό προσεκτικοί εἰς τήν ὑγιεινή τους φροντίδα καί καθαριότητα καί, ἐάν ὑπάρχουν συνάνθρωποι οἱ ὁποῖοι φροντίζουν τούς ἀσθενεῖς, αὐτοί νά φοροῦν μάσκα.Τέλος, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπισημαίνει ὅτι ἅπαντες δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι κάθε δυσκολία, ἀκόμη καί αὐτή ἡ νόσος, δύναται νά ἀποτελέσῃ εὐκαιρίαν συνοχῆς καί νά φέρῃ εἰς τήν ἐπιφάνειαν τήν θετικήν πλευράν τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, ἡ ὁποία δύναται νά ἐκφρασθῇ μέ γενναιότητα, ἡρεμίαν καί ἀλληλεγγύην.
Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καλούμεθα νά παραδοθοῦμε εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γνωρίζοντες ὅτι ἡ θεοπρεπῆς καί ἀξιοπρεπῆς ἀντιμετώπισις τῆς ἀσθένειας, συνιστᾶ μετοχή τοῦ ἀνθρώπου εἰς τό μαρτύριον τῆς συνειδήσεως καί θυσίαν εὐώδη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ καί ἡ οὐσιαστική βοήθεια καί συνεργασία εἰς τήν προσπάθειαν τῆς μή ἐξαπλώσεως τῆς ἀσθενείας, ὁδηγεῖ ἅπαντας εἰς τήν πραγμάτωσιν τῆς διακονικῆς ἀγάπης.
Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες Ὑμῖν παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμας.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος