ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ Κινήματος ὑπέρ τῆς ζωῆς καί ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων “αφήστε με να ζήσω” καί τῆς καθιερώσεως ἡμέρας ἀφιερωμένης εἰς τήν προστασίαν τοῦ Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»
(9/7/2019).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)Πρωτ. 5721/2018
Ἀριθ.Διεκπ. 1484 Ἀθήνῃσι 9ῃ Ἰουλίου 2019


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 26ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, κατόπιν καί τῆς ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 3/10.5.2019 εἰσηγήσεως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος, ἀπεφάσισεν ὅπως, ἀφ’ ἑνός μέν κοινοποιήσῃ τήν ἀπό 28.8.2019 ἐπιστολήν τοῦ Κινήματος ὑπέρ τῆς ζωῆς καί ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων “αφήστε με να ζήσω” (www.afistemenaziso.gr), πρός ἐνημέρωσιν ὑμετέραν καί τοῦ εὐσεβοῦς χριστεπωνύμου πληρώματος, ἀφ’ ἑτέρου δέ καθιερώσῃ τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, ὡς Ἡμέραν ἀφιερωμένην εἰς τήν προστασίαν τῆς ζωῆς τοῦ Ἀγεννήτου Παιδιοῦ.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεοχάρης