Ὑπό Ἀρχιμανδρίτου

Τιμοθέου Ἄνθη

Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.


Ἔκθεσις πεπραγμένων Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας, ἀπό Ὀκτώβριον 2000 ἕως καί Αὔγουστον 2001.

Ἡ πρώτη Συνεδρία ἐγένετο τήν 31ην Αὐγούστου 2000 κατόπιν τῆς ὑπ' ἀριθμ. 23/2.8.2000 Προσκλήσεως του Γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής. Παρόντες ἦσαν οἱ: 1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων, 2. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, 3. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντῖνος, 4. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ματθαῖος Χάλαρης, καί 5. Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου. Ἀπόντες ἦσαν οἱ: 1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, καί 2. Ἐλλογιμώτατος κ. Γεώργιος Παίδαρος.

Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή μελετήσασα τό ὑπ' ἀριθμ. 28/9.8.2000 ἔγγραφον τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, δι'οὗ ὑποβάλλεται σχέδιον κειμένου τῆς Χάρτας τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως κατέληξεν εις τάς ὡς κάτωθι παρατηρήσεις:
  1. Εἰς τό Προοίμιον τῆς Χάρτας, παράγραφος 2, νά συμπληρωθῇ: "Ἡ Ἕνωση βασίζεται στίς ἀδιαίρετες καί οἰκουμενικές Χριστιανικές καί Εὐρωπαϊκές ἀρχές.......".

  2. Εἰς τό ἄρθρον 15 "Ἐλευθερία τοῦ ἐπαγγέλματος", ἡ παράγραφος 3 ἀναφέρεται εἰς τούς ὑπηκόους τρίτων Χωρῶν καί διά τάς συνθήκας τῆς ἐργασίας των. Προτείνεται νά ὑπάρχῃ αὐτοτελές ἄρθρον διά νά ἐξαρθῇ ἡ στήριξις εἰς τούς ἐκ τοῦ τρίτου κόσμου.

  3. Εἰς τήν συνέχειαν ἐξητάσθησαν τά ἄρθρα: 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35 καί 36, τά ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς θέματα σχετιζόμενα μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς. Κατόπιν συζητήσεως καί πολλῆς καλῆς θελήσεως δυνάμεθα νά δεχθῶμεν ἀσχολιάστως ἅπαντα τά ἀνωτέρω ἄρθρα, πλήν τοῦ ἄρθρου 30 " Προστασία τῶν νέων στήν ἐργασία " εἰς τό ὁποῖον ἐπιβάλλεται ἡ διευκρίνισις " περί τῶν ....περιορισμένων παρεκκλίσεων, διά τό τί ἀκριβῶς ἐπιθυμεῖ νά τονίσῃ ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου.
Τό δεύτερον θέμα ἦτο περί τῆς λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καί ἐπροτάθη ἡ συνεργασία τῆς ἡμετέρας Συνοδικῆς Ἐπιτοπῆς μετά τῶν Ἐπιτροπῶν:

α) Παρακολουθήσεως Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων

β) Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου καί

γ) Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς Νεότητος.


Ἡ ἑπομένη Συνεδρίασις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπραγματοποιήθη τήν 7ην Φεβρουαρίου 2001 κατόπιν τῆς ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 2/30.1.2001 Προσκλήσεως. Παρόντες ἦσαν: 1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδων, 2. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, 3. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντῖνος, 4. Ἐλλογιμώτατος κ. Γεώργιος Παίδαρος καί 5. Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου. Ἀπόντες ἦτο: οἱ 1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος καί 2. Αἰδεσιμολογιώτατος κ. Ματθαῖος Χάλαρης. Τό πρῶτον θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἦτο περί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Προγράμματος ΔΑΦΝΗ καί ἀνετέθη εἰς τ?ν κ. Ἀντ. Παπαντωνίου ἡ μελέτη καί εἰσήγησις ἐπί τοῦ θέματος. Τό δεύτερον θέμα ἦτο ἡ αἴτησις τῆς Γενικῆς Προξένου τῆς Ἀκτῆς Ἐλεφαντοστοῦ διά τήν χορήγησιν βοηθείας εἰς τήν ἐν λόγω περιοχήν ἐξ αἰτίας τῆς μάστιγος ἐκ τῆς νόσου τοῦ Μπουρούλη. Ἀνετέθη εἰς τόν Γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς ἡ διερεύνησις καί ἡ σχετική εἰσήγησις. Τέλος συνεζητήθη το θέμα της Παγκοσμίου Ὀργανώσεως Actionaid καί τῆς στηρίξεως τῶν παιδιῶν κυρίως τοῦ τρίτου κόσμου.

Ἡ τρίτη Συνεδρία ἐπραγματοποιήθη, κατόπιν τῆς ὑπ'ἀριθμ. πρωτ. 8/14.3.2001 Προσκλήσεως, τήν 4ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. Παρόντες ἦσαν: 1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. Σπυρίδων, 2. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, 3. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντῖνος, 4. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ματθαῖος Χάλαρης, 5. Ἐλλογιμώτατος κ. Γεώργιος Παίδαρος καί 6. Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου. Ἀπών ἦτο: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος. Τό πρῶτον θέμα ἦτο εἰς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ'ἀριθμ. πρωτ. 4002/151/22.1.2001 Συνοδικοῦ ἐγγράφου διαβιβάζον τήν Εἰσήγησιν τοῦ κ. Ἀνδρέου Κατράκη, μέλους τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἐπί τοῦ θέματος:

" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DAFNE 2000-2003, ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ", διά τήν μελέτην καί εἰσήγησιν ἐπ' αὐτῆς, ἡ ἡμετέρα Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπελήφθη τοῦ θέματος καί ὁμοφώνως ἀπεφάσισεν, ὅπως διαβιβάσῃ τήν Εἰσήγησιν τοῦ τακτικοῦ μέλους αὐτῆς κ. Ἀντωνίου Παπαντωνίου, ἡ ὁποία καί ἀπηχεῖ τάς θέσεις τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ ὡς ἄνω θέματος. Τό ἑπόμενον θέμα ἦτο εἰς ἀπάντησιν τῆς ἀπό 4.1.2001 ( Συνοδ. Πρωτ. 275/19.1.2001) διαβιβασθείσης αἰτήσεως τῆς κ. Μ. Κεσεσίογλου, Γενικῆς Προξένου τῆς Ἀκτῆς Ἐλεφαντοστοῦ, περί τῆς βοηθείας καί συμπαραστάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τό ἔργον αὐτῆς διά τήν ἀνακούφισιν τῶν ἐκ τῆς νόσου τοῦ Ἕλκους τοῦ Μπουρούλη πληγέντων εἰς τήν Ἀκτήν τοῦ Ἐλεφαντοστοῦ καί εἰδικῶς διά τήν ἀποστολήν ἐπιδεσμικοῦ ὑλικοῦ, ἀναπηρικῶν ἁμαξιδίων, παυσιπόνων, γάλακτος εἰς κόνιν, διαφόρων γλυκισμάτων καί ἀντλιῶν νεροῦ, κατόπιν δέ καί τῆς ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 377/7.3.2001 ἐγγράφου συγκαταθέσεως τοῦ ἐπιχωρίου Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γκάνας κ. Παντελεήμονος, ἐρωτηθέντος περί τοῦ ἔργου τῆς ἀνωτέρω Προξένου, ἡ ἡμετέρα Ἐπιτροπή εἰσηγήθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὅπως συνταχθοῦν ἔγγραφα πρός διαφόρους φαρμακοβιομηχανίας καί φαρμακαποθήκας, βιομηχανίας γλυκισμάτων διά τήν συγκέντρωσιν τῶν ἀπαιτουμένων εἰδῶν καί ἐν συνεχεία τήν ἀποστολήν αὐτῶν, τῇ συνοδείᾳ ἑνός κληρικοῦ, ὑπαλλήλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί παρόντος τοῦ Θεοφιλεστάτου, διά νά δηλωθῇ ἡ προσφορά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό τρίτον θέμα ἦτο ἐξ' αἰτίας ἐγγράφου τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Ἄργους διά τοῦ ὁποίου διαμαρτύρεται ἀναφορικῶς μέ τήν διανομήν τροφίμων καί φρούτων. Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ὑπεστήριξε τήν δυνατότητα αὐτήν τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν διά τήν ἀνάσκησιν τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου Αὐτῶν.

Τέλος ἀνετέθη εἰς τόν Γραμματέα ἡ συνεχής παρακολούθησις τοῦ θέματος τῆς ἀνεγέρσεως τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας εἰς τάς ἐγκεκριμένας Ἱεράς Μητροπόλεις. Κατόπιν τῆς ἐπικοινωνίας μετά τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων τῆς Ε. Κ. Υ. Ο. προσδιωρίσθη τό πῶς θά κινηθῇ ἡ ὑπηρεσία διά τήν ἀνέγερσιν τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν καί ἐστάλησαν ὑπό τῆς Ε. Κ. Υ. Ο. ἀνάλογα ἔγγραφα τά ὁποῖα καί καθορίζουν τήν διαδικασίαν ἡ ὁποία θά ἀκολουθηθῇ.
Προηγούμενη σελίδα