Ὑπό Ἀρχιμ. Τιμοθέου Ἄνθη,

Γραμματέως τῆς Σ.Ε.

Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας.


Ἔκθεσις πεπραγμένων Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας, ἀπό Ὀκτώβριον 1999 ἕως καί Αὔγουστον 2000.

Τά πεπραγμένα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας διά τό διάστημα ἀπό τοῦ Ὀκτωβρίου 1999 ἕως τοῦ Αὐγούστου 2000, εἶναι ὡς κάτωθι ἀναφερόμενα:

Ἡ πρώτη πραγματοποιηθεῖσα Συνεδρία ἐγένετο τήν 7ην Δεκεμβρίου 1999 κατόπιν τῆς ὑπ' ἀριθμ. 81/16.11.1999 ἡμετέρας Προσκλήσεως. Παρόντες ἦτο οἱ: 1. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντῖνος, 2. Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ματθαῖος Χάλαρης, 3. Ἐλλογιμώτατος κ. Γεώργιος Παίδαρος, καί 4. Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου. Ἀπόντες ἦτο οἱ: 1. Σεβασμιώτα-τος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, καί 2. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος.

Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή συνεκλήθη χωρίς νά ὑπάρχῃ ἡμερησία διάταξις μέ σκοπόν τήν γνωριμίαν τῶν μελῶν μεταξύ των, τόν προβληματισμόν καί τόν προγραματισμόν διά τήν συνεισφοράν τῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τάς ἀνάγκας τῶν καιρῶν. Κατόπιν συζητήσεως ἡ Ἐπιτροπή ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν νά προτείνῃ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τήν ἔγκρισιν διά τήν πραγματοποίησιν ἑνός Συνεδρίου διά τούς ὑπευθύνους τῶν Γενικῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τῶν ?ερῶν Μητροπόλεων μέ ἀναλόγους εἰσηγήσεις. Ἀνέθεσε δέ εἰς τό Μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ἀντώνιον Παπαντωνίου ὁμοῦ μετά τοῦ Γραμματέως αὐτῆς, διά τήν συγκεκριμενοποίησιν τῶν θεμάτων διά τήν πραγμάτωσιν τοῦ ἀνωτέρω Συνεδρίου.

Τέλος ἀνετέθη εἰς τόν Γραμματέα ἡ συνεχής παρακολούθησις τοῦ θέματος τῆς ἀνεγέρσεως τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας εἰς τάς ἐγκεκριμένας Ἱεράς Μητροπόλεις. Κατόπιν τῆς ἐπικοινωνίας μετά τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων τῆς Ε. Κ. Υ. Ο. προσδιωρίσθη τό πῶς θά κινηθῇ ἡ ὑπηρεσία διά τ?ν ἀνέγερσιν τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν καί ἐστάλησαν ὑπό τῆς Ε. Κ. Υ. Ο. ἀνάλογα ἔγγραφα τά ὁποία καί καθορίζουν τήν διαδικασίαν ἡ ὁποῖα θά ἀκολουθηθῇ.

Ἡ ἑπομένη Συνεδρίασις τῆς Ἐπιτροπῆς ὡρίσθη διά τήν 31ην Αὐγούστου κατά τήν ὁποίαν θά συζητηθῇ τό σχέδιον τῆς Χάρτας τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 5286/2175/8.10.1999 ἀποφάσεως τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιγραμματέως ἀνετέθη εἰς τόν Γραμματέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ προεδρία ἐπιτροπῆς διά τήν διενέργειαν μειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ προμηθείας λυομένων οἰκίσκων οἱ ὁποῖοι θά δωθοῦν εἰς τούς πληγέντας ἐκ τοῦ καταστροφικοῦ σεισμοῦ τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 1999, ἀδελφούς τοῦ Δήμου Ἄνω Λιοσίων. Κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπραγματοποιήθησαν δύο μειοδοτικοί διαγωνισμοί, ? πρῶτος τήν 20ή Ὀκτωβρίου καί ὁ δεύτερος, ἐπαναληπτικός τήν 29ην Νοεμβρίου 1999. Μειοδότης καί ἀνάδοχος τοῦ ἔργου κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀνεδείχθη ἡ ἑταιρεία Γ. Σπανός. Τμηματικά παραδίδονται οἱ λυομένοι οἰκίσκοι εἰς τόν Δῆμον Ἄνω Λιοσίων καί κατόπιν εἰς τούς πλη-γέντας ἐκ τῶν σεισμῶν. Τήν Μεγάλην Τετάρτην 26ην Ἀπριλίου 2000 ἐπ-ραγματοποιήθησαν τά ἐγκαίνια τοῦ ἐγκατασταθέντος οἰκισμοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, παρουσίᾳ τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶνἹεραρχῶν τοῦ Λεκανοπεδίου, τοῦ Δημάρχου Ἄνω Λιοσίων καί τῶν ἀρχῶν τῆς Περιο-χῆς.

Διά τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτοκ. 6242/2871/21.12.1999 ἐγγράφου Της ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνετείλατο τῷ Γραμματεῖ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας, ὅπως προβῇ εἰς τήν ἀναζήτησιν διά οἰκονομικῶν προσφορῶν, διά τήν ἀγοράν (4) τεσσάρων λυομένων ναῶν, 50 μ2 ἕκαστος, κατόπιν σχετικοῦ αἰτήματος, δύο εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας καί δύο εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου διά τάς λατρευτικάς ἀνάγκας τῶν ἐνοριῶν αἱ ὁποῖαι ἐπλήγησαν ἐκ τοῦ καταστροφικοῦ σεισμοῦ τῆς 7ης Σεπτεμβρίου 1999. Ἡ καλυτέρα προσφορά ἦτο τῆς ἑταιρείας ΕΥΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε. Π. Ε., ἡ ὁποία καί κατεσκεύασε τρεῖς ναούς, ἕναν διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, ἐμβαδοῦ 100 μ2, ὁ ὁποῖος ἐτοποθετήθη παραπλεύρως τοῦ ἐκ τοῦ σεισμοῦ πληγέντος, Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑ. Θεοτόκου Κοιμήσεως Νέας Φιλαδελφείας καί δύο εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου, ὁ πρῶτος εἰς τόν κατεστραμμένον Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Μαρίνης καί ὁ δεύτερος εἰς τινά Πλατείαν τοῦ Περιστερίου.

Κατόπιν τῆς ἀπό 8ης Μαρτίου 2000 ἐπιστολῆς τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ " ETwelfare, EUROPEAN ROUND TABLE OF CHARITABLE SOCIAL wELFARE ASSOCIATIONS, E.E.-I.G.", κ. Berned - Otto Kupper καί τῆς συνεργασίας τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς μετά τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, περί τῆς διοργανώσεως ἐν Ἀθῆναις καί ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως, ἐστάλη ὑπό τοῦ Γραμματέως τό ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 15/24.4.2000 ἔγγραφον πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, διά τοῦ ὁποίου ἐγνώριζε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τά περί τῆς Διασκέψεως καί ταπεινῶς εἰσηγεῖτο περί τῆς πραγματοποιήσεως αὐτῆς.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος διά τῆς ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 2105/1005/11.5.2000 ἀποφάσεως Αὑτῆς ἐνέκρινε τήν πραγματοποίησιν τῆς ἀνωτέρω Διασκέψεως, ὁρίσασα Ὀργανωτικήν Ἐπιτροπήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς καί Μέλη ἐπίλεκτα στελέχη τῆς κοινωνίας,ἡ ὁποία ἐγένετο τήν 19ην καί 20ην Μαΐου ἐ.ἔ. εἰς τήν αἴθουσαν τῆς ΧΑΝ Ἀθηνῶν μέ ἐναρκτήριαν εἰσήγησιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χριστοδούλου διά τίς Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις. Εἰς τό διήμερον αὐτό εἶχαν κληθεῖ ὡς εἰσηγηταί: ἡ Ἐπίτροπος τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἑνωσιν κ. Διαμαντοπούλου, ὁ Εὐρωβουλευτής κ. Ἀλαβάνος καί ἄλλοι ἀξιόλογοι ὁμιληταί ἐκ τῶν Βρυξελλῶν. Τήν Διάσκεψιν παρηκολούθησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται τοῦ Λεκανοπεδίου, ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ὑπουργείων, Ὀργανισμῶν, Ἐκκλησιῶν ἄλλων Δογμάτων καί κυρίως ἐκπρόσωποι Μή Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων μέ παρουσία 95% ἐκ τῶν προσκληθέντων. Εἰς τό τέλος τοῦ διημέρου ἐπηκολούθησαν τοποθετήσεις τῶν Συνέδρων, συζήτησις καί ἀνακοίνωσις τῶν Συμπερασμάτων τῆς Διασκέψεως ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας κ. Κωνσταντίνου, Μέλους τῆς Σ. Ε. Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας. Λεπτομερῆς Ἔκθεσις τῶν πεπραγμένων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως ἤδη ἐκατετέθη εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον ἵνα λάβῃ γνῶσιν καί ἐγκρίνῃ τάς διατυπωθείσας προτάσεις.

Προηγούμενη σελίδα