Ἔκθεσις Πεπραγμένων Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας, ἀπό Ὀκτώβριον 2003 ἕως καί Αὔγουστον 2004

Οἱ δυό πραγματοποιηθεῖσαι Συνεδρίαι ἐγένοντο τήν 25ην Μαΐου καί τήν 28ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. κατόπιν τῶν ἀποσταλέντων Προσκλήσεων ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς. Παρόντες ἦσαν ἅπαντα τά Μέλη, ἦτοι: 1. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, 2. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, Συνοδικός Σύνδεσμος, 3. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος, 4. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, 5. ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Ἀντώνιος Παπαντωνίου 6. ἡ Ἐλλογιμωτάτη κ. Χριστίνα Βάγια, 7. ὁ Ἀξιότιμος κ. Δημήτριος Φουρλεμάδης καί 8. ὁ Γραμματεύς Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἄνθης.

Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἠσχολήθη μέ τά θέματα τῶν ἡμερησίων διατάξεων, ἔχοντα ὡς ἀκολούθως:


1. Τό Κέντρον Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως (Κ.Ε.Κ.) τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Κοινωνικῆς Φροντίδος ἐξήγγειλε τήν πραγματοποίησιν Ἐπιμορφωτικῶν Προγραμμάτων δι' ἐπιμόρφωσιν στελεχῶν διαφόρων φορέων ἀσχολουμένων μέ τήν Κοινωνικήν Φροντίδα.

Εἰς τό ἐν λόγῳ Συμβούλιον μετέχει ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιΐας, ὁ ὁποῖος κατά τήν διάρκειαν τῆς Συνεδριάσεως ζήτησε τήν χορήγησιν δύο Ἐπιμορφωτικῶν Προγραμμάτων πρός ἐπιμόρφωσιν ὑπευθύνων Προνοιακῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Τά Προγράμματα εἶναι :

α) Ὀργάνωσις καί Διοίκησις Ὑπηρεσιῶν Κοινωνικῆς Φροντίδος καί

β) Οἰκονομική Διαχείρισις Ὑπηρεσιῶν Κοινωνικῆς Φροντίδος,

τά ὁποῖα θά ὑλοποιηθοῦν ὑπό τοῦ Κ.Ε.Κ. τοῦ ἀνωτέρω Συμβουλίου τῇ συνεργασίᾳ καί ὑποδείξει τῆς ἡμετέρας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει τήν ἀναγκαιότητα ἐπιμορφώσεως τῶν στελεχῶν Αὐτῆς, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, ἐξειδικευμένων εἰς τάς συγχρόνους ποιμαντικάς ἀνάγκας, ἐντός ἑνός κόσμου συνεχῶς ἐξελισσομένου, μάλιστα δέ ἐντός τῶν διανοιγομένων νέων ὁριζόντων εἰς τά πλαίσια τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.

Ἡ ἐπιμόρφωσις τῶν ὑπευθύνων στελεχῶν - Διευθυντῶν τῶν διαφόρων Προνοιακῶν Ἱδρυμάτων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν θά βοηθήσῃ τά μάλα εἰς τήν σωστήν Ὀργάνωσιν, Διοίκησιν, ἀλλά καί Οἰκονομικήν Διαχείρισιν αὐτῶν. Τά δύο ἀνωτέρω Ἐπιμορφωτικά Προγράμματα εἶναι εἰς τήν διάθεσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί πρός τοῦτο ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐν τῇ Συνεδρίᾳ αὐτῆς, τῆς 25ης Μαΐου ἐ.ἔ. κατόπιν συζητήσεως ὁμοφώνως ἀποφάσισεν, ὅπως εὐσεβάστως εἰσηγηθῇ εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, τήν πραγματοποίησιν τῶν ἀνωτέρω δύο Ἐπιμορφωτικῶν Προγραμμάτων ὑπό τῆς καθ' ἡμᾶς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς συνεργαζομένης μετά τοῦ Κέντρου Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Κοινωνικῆς Φροντίδος καί λαμβάνοντας ὑπ' ὄψει τά ἀκόλουθα:


1. Θά συμμετάσχωσιν 25 πρόσωπα, ὑπεύθυνοι Προνοιακῶν Ἱδρυμάτων, ὑποδειχθησόμενα ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῶν λειτουργούντων ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις αὐτῶν τοιαῦτα Ἱδρύματα.

2. Ἡ διαμονή καί ἡ σίτισις καλυφθήσεται ὑπό τοῦ Προγράμματος, ἡ δέ μετάβασις καί ἐπιστροφή εἰς τά ἴδια ὑπό τῶν συμμετεχόντων, ἤ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

3. Ἡ ἐκπόνησις τῶν αἰτήσεων καθώς καί τῆς ὑλοποιήσεως τῶν Προγραμμάτων θά ἀνατεθῆ εἰς τήν κ. Δέσποιναν Κομπότη, Κοινωνικήν Λειτουργόν, ὡς Ἐπιστημονικήν Ὑπεύθυνον αὐτῶν, τῇ συνεργασίᾳ τοῦ Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

4. Ἀπαιτεῖται ἡ ἐξεύρεσις ἐκπαιδευτῶν διά τήν κατάρτισιν τῆς ἐπιμέρους θεματολογίας τῶν δύο Προγραμμάτων καθώς καί τήν διδασκαλίαν τῶν στελεχῶν. Αἱ δαπάναι αὗται καλυφθήσονται ὑπό τῶν Προϋπολογισμῶν τῶν Προγραμμάτων.

Διά τό Πρόγραμμα "Ὀργάνωσις καί Διοίκησις Ὑπηρεσιῶν Κοινωνικῆς Φροντίδος", προτείνονται ὡς Ἐκπαιδευταί:

α) Ὁ κ. Πέτρος Σταθόπουλος.

β) Ἡ κ. Χριστίνα Βάγια.

γ) Ὁ κ. Δημήτριος Φουρλεμάδης.

δ) Ἡ κ. Εὐαγγελία Προσυνικλῆ.


Διά τό Πρόγραμμα "Οἰκονομική Διαχείρισις Ὑπηρεσιῶν Κοινωνικῆς Φροντίδος", προτείνονται ὡς Ἐκπαιδευταί :

α) Ὁ κ. Εὐάγγελος Μάρης.

β) Ὁ κ. Φώτιος Δρούμπαλης.

Ὁ ὑπόλοιπος ἀριθμός τῶν ἐκπαιδευτῶν θέλει καλυφθῇ τῇ συνεργασίᾳ τῶν ὑπευθύνων τοῦ Κ.Ε.Κ. διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν θεματικῶν ἑνοτήτων πρός ὄφελος τῶν ἐκπαιδευομένων.

Ὅθεν εὐσεβάστως παρεκλήθη ἡ Ἱερά Σύνοδος διά τήν Σεπτήν Αὐτῆς Ἔγκρισιν, διά νά χωρήσωμεν εἰς τάς ἀναγκαίας ἐνεργείας πρός ὑποβολήν τῶν αἰτήσεων καθ' ὅτι ὑποχρεούμεθα ἕως τήν 21ην Ἰουνίου νά καταθέσωμεν αὐτάς, διά τήν ὑλοποίησιν τῶν ὡς ἄνω ἀναφερθέντων Ἐπιμορφωτικῶν Προγραμμάτων.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 2ας Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἐνέκρινε τήν ὥς ἄνω πρότασιν.


2. Τά Μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς μελέτησαν διεξοδικῶς τόν ὑπ' ἀριθμ. 160/2004 Κανονισμόν περί τῆς Λειτουργίας τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν καί ἤχθησαν εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις:

α) Ὅπως εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν ἡ ἀτμόσφαιρα ἐξ αἰτίας τῆς παρεμβατικότητας τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ὑποστῆ ἀλλοιώσεις καί μετατροπαί διάφοραι ἔχουν διασαλεύσει τήν ἀκεραιότητα τῆς Δημιουργίας τοῦ Κυρίου.

Συχνάκις ὑφίστανται διάφοροι καταστροφαί ἐκ πλημμυρῶν, σεισμῶν καί πυρκαϊῶν καί ὡς ἐκ τούτου ὀφείλομεν νά εἴμεθα ἕτοιμοι πρός ἀντιμετώπισιν αὐτῶν διά τήν ἀνακούφισιν τῶν ὑπό τῶν ἀνωτέρω καταστροφῶν πασχόντων ἀδελφῶν ἡμῶν.

Ἕν μέτρον διά τήν ὑλοποίησιν ἀμέσου βοηθείας εἰς τοιαύτας περιπτώσεις εἶναι ἡ ἐξεύρεσις εἰδικῶν χώρων διά τήν ἀποθήκευσιν εἰς αὐτούς σκηνῶν, κλινῶν, κλινοσκεπασμάτων καί ἄλλων εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης διά τήν ἀντιμετώπισιν τοιούτων καταστάσεων.

Ἡ ἡμετέρα Συνοδική Ἐπιτροπή ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 28ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἀπεφάσισεν ὅπως, εὐσεβάστως παρακαλέσῃ τήν Ἱεράν Σύνοδον ἵνα ἀποσταλῇ Ἐγκύκλιον Σημείωμα πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἵνα γνωρίσωσιν εἰς ἡμᾶς τήν ὕπαρξιν ἀποθηκευτικῶν χώρων πρός διαφύλαξιν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης ὡς ἀνεφέρθησαν ἀνωτέρω, διά τήν λυσιτελεστέραν συμπαράστασιν εἰς φυσικάς καταστροφάς ἤ καί προερχομένας ὑπό τῆς ἀπροσεξίας τῶν ἀνθρώπων.

Αἱ ἀπαντήσεις αὗται θά ἀποτελέσωσι ἐνημερωτικόν κατάλογον ὁ ὁποῖος θέλει χρησιμεύσει, τῇ συνεργασίᾳ τῶν κατά τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων, διά τήν διοργάνωσιν συγκεκριμένου προγράμματος ἀμέσου βοηθείας εἰς περίπτωσιν καταστροφῶν.

β) Ἀνετέθη εἰς τό Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Δημήτριον Φουρλεμάδην ἡ ἑτοιμασία εἰσηγήσεως μέ θέμα: «Τρόποι προβολῆς τοῦ Φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας».

γ) Εἰς τόν Γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνετέθη ἡ ἑτοιμασία ἐνημερωτικοῦ σημειώματος διά τήν ἀποστολήν τοῦ Τόμου τῆς Φιλανθρωπίας εἰς Ὑπουργούς καί Διοικητικούς Παράγοντας τῶν Ὑπουργείων πρός ἐνημέρωσιν αὐτῶν μετά καί τήν ἀνάδειξιν τῆς νέας Κυβερνήσεως.


3. Τέλος κατιρτίσθη ὁ Προϋπολογισμός Δαπανῶν διά τό οἰκονομικόν ἔτος 2005, τῆς ἡμετέρας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὑπεβλήθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ.

Ὁ Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς κατά τόν παρόντα χρόνον συμμετεῖχε εἰς δεκαπέντε Συνεδριάσεις τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Κοινωνικῆς Φροντίδος ὡς μέλος αὐτοῦ.

Προηγούμενη σελίδα