Κεντρική σελίδα Επιτροπής


Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ 1997

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ
Του Πανοσ. Αρχιμ. Τιμοθέου Μανωλέα
Δ/ντου Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ
Θέμα: «Διάρθρωση και λειτουργία του Θρησκευτικού
Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων – νομική βάση αυτού»

Ο θεσμός των Στρατιωτικών Ιερέων ανάγεται στις απαρχές της δημιουργίας του Νέου Ελληνικού Κράτους. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή με αναφορές στο Νομικό πλαίσιο που διέπει το Θρησκευτικό Σώμα κρίνεται ως αναγκαία για την ενημέρωσή σας.

Το Σώμα των Στρατιωτικών Ιερέων θεσμοθετήθηκε με το Νόμο χοβ΄/1861 (ΦΕΚ Α΄ 38), κατ’ αρχάς μόνο για το Στρατό Ξηράς. Στο Πολεμικό Ναυτικό συστήθηκε Θρησκευτική Υπηρεσία μόλις το 1949 με τον Αναγκαστικό Νόμο 794/1949 και στην Πολεμική Αεροπορία, κατόπιν Παγίας Διαταγής το 1953 με την Φ.ΓΕΑ/Α. 303/7/πδ/ υ.1974/19 ΦΕΒ 1953.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 90/1973 το Θρησκευτικό Σώμα περιλαμβάνει τους Στρατιωτικούς Ιερείς και των τριών Κλάδων των Ε.Δ., υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης και έχει ως αποστολή του την χριστιανική και ηθική διαπαιδαγώγηση του Στρατεύματος. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 παράγραφος 8, του Νομοθετικού Διατάγματος 178/1969, το Θρησκευτικό, έγινε Κοινό Σώμα με τη δυνατότητα οι Στρατιωτικοί Ιερείς να εναλλάσσονται κατά τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις, μεταξύ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σύμφωνα με το Ν.Δ. 90/1973:1.
1. «Αι κεναί οργανικαί θέσεις των Στρατιωτικών Ιερέων πληρούνται δι’ απ’ ευθείας κατατάξεως ως ιερέων Α ή Β τάξεως (Λοχαγών – Υπολοχαγών) κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατόπιν επιλογής μεταξύ υποψηφίων, φερόντων τον πρώτον ή δεύτερον ιερατικόν βαθμόν (διακόνου – πρεσβυτέρου), αγάμων ή εγγάμων, εχόντων εκπληρώσει τας στρατιωτικάς των υποχρεώσεις ή νομίμως απαλλαγεί τούτων.»
2. Επί πλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να κέκτηνται την Ελληνικήν ιθαγένειαν.
β) Να είναι πτυχιούχοι, της Θεολογικής Σχολής ημετέρου Πανεπιστημίου ή ισοτίμου Ορθοδόξου Σχολής της αλλοδαπής, ανεγνωρισμένης υπό του Κράτους, ή φοιτηταί αυτών, διανύοντες τουλάχιστον το τρίτον έτος των σπουδών , ή απόφοιτοι Εκκλησιαστικής Σχολης, ή Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου ή Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.
γ) Να έχουν ορθώς και υγιώς περί την πίστιν, ήθος σεμνόν, βίον λιτόν και διαγωγήν εν γένει ενεπίληπτον.
δ) Να μη έχουν καταδικασθή επί κακουργήματι ανεξαρτήτως αποκαταστάσεως, ή επί τίνι των πλημμελημάτων κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας περί την υπηρεσίαν, παραβάσεως καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφημίσεως, ψευδιρκίας, παραβάσεων των νόμων περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του Πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών, χρήσεως ναρκωτικών και λαθρεμπορίας ή επί αποπείρα τούτων, ουδέ να εκρεμή εις βάρος των ποινική δίωξις επί τινι των ως άνω αναφερομένων εγκλημάτων.
ε) Να μην έχουν τιμωρηθεί δια βαρέα, κατά την κρίσιν της Επιτροπής, εκκλησιαστικά αδικήματα, ως και, προκειμένου περί υπηρετούντων ως εφέδρων Στρατιωτικών Ιερέων, βαρέα πειθαρχικά παραπτώματα.
ζ) Να είναι σωματικώς ικανοί.
η) Να έχουν ηλικία μικροτέραν των 40 ετών, υπολογιζομένην κατά τας διατάξεις του περί Στρατολογίας Νόμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Άρθρο 3 – 1.οι κεκτημένοι τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούντες να καταταγούν εις το Θρησκευτικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων οφείλουν να υποβάλουν αίτησιν επισυνάπτοντες, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικόν του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος, εμφαίνον ότι κέκτηνται την ελληνικήν ιθαγένειαν και την ηλικίαν αυτών, εφ’ ου δέον να επικολληθεί φωτογραφία του υποψηφίου, θεωρουμένη υπό της εκδιδούσης Αρχής.
β) Κεκυρωμένον αντίγραφον του τίτλου σπουδών των ή πιστοποιητικόν της οικείας Σχολής.
γ) Πιστοποιητικόν τύπου «Α» του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου.
δ) Πιστοποιητικόν της αρμοδίας Εκκλησιαστικής Αρχής περί του κανονικού και της χρονολογίας της χειροτονίας των, ως και περί του ήθους και της εν γένει διαγωγής των.
ε) Αντίγραφον Ποινικού Μητρώου.
στ) Πιστοποιητικόν των Εισαγγελέων Εφετών και Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας των, εμφαίνον ότι δεν εκρεμεί εις βάρος αυτών ποινική δίωξις.

Γενικαί Υποχρεώσεις

Άρθρον 6
1. Οι στρατιωτικοί Ιερείς υπάγονται εις τους Στρατιωτικούς Νόμους και Κανονισμούς εφ’ όσον δεν προβλέπεται άλλως υπό του παρόντος.
2. Οι στρατιωτικοί ιερείς δεν δύνανται να ασκούν εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων την εκ της ιερωσύνης των, ως κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, απορέουσαν εξουσίαν τελέσεως των μυστηρίων και κηρύξεως του θείου λόγου, πλην εκτάκτων περιπτώσεων και κατόπιν αδείας χορηγουμένης υπό του οικείου Μητροπολίτου.
3. Οι φάκελοι των υπό των στρατιωτικών ιερέων διαπράττομένων εκκλησιαστικών αδικημάτων, των οποίων δεν τυγχάνει, επιτρεπτός ο κολασμός υπό του διευθυντού Θρησκευτικού του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, διαβιβάζονται εις την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος δια την τήρησιν της νομίμου διαδικασίας και επιβολήν των προβλαπομένων εκκλησιαστικών ποινών.

Κρίσεις – Προαγωγές

Οι Στρατιωτικοί Ιερείς κρίνονται για προαγωγή από τα Συμβούλια κρίσεως που κρίνουν και τους άλλους Αξιωματικούς των κοινών Σωμάτων. Όταν δε αποστρατεύονται εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας μέχρι της καταλήψεως της από το όριο ηλικίας του βαθμού τους. Ο αποστρατευόμενος μπορεί δε, να εξασκεί δια βίου τα ιερατικά του καθήκοντα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1. Το Θρησκευτικό Σώμα έχει σαν αποστολή την χριστιανική και ηθική διαπαιδαγώγηση των Ε.Δ. η οποία πραγματοποιείται με:
α) Θείες Λειτουργίες που είναι το κέντρο της Χριστιανικής λατρείας.
β) Κηρύγματα – Διαλέξεις.
γ) Εξομολογήσεις – Συνεντεύξεις – Συζητήσεις.
δ) Φιλανθρωπία.
ε) Διανομή Χριστιανικών εντύπων.
στ) Προβολές σλάιτς και ταινιών Θρησκευτικού, εθνικού και κοινωνικού περιεχομένου.
ζ) Μυστήρια – λοιπές αγιαστικές πράξεις και τελετές.
η) Ποιμαντικές επισκέψεις σε Νοσοκομεία και Φυλακές των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Θεραπεύει τις θρησκευτικές ανάγκες και μεταφυσικές αναζητήσεις του προσωπικού των Ε.Δ.
3. Διαφωτίζει το Στράτευμα γύρω από τις αιώνιες αλήθειες του Ευαγγελίου και τις πνευματικές και εθνικές αξίες και έννοιες. Επίσης αντιμετωπίζει επίκαιρα κοινωνικά και θρησκευτικά θέματα (AIDS κ.ο.κ.).
4. Καλλιεργεί και στηρίζει το ηθικό των Στρατευμένων και γενικά μεριμνά για την επίλυση των ψυχικών και πνευματικών προβλημάτων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

α) Ανέγερσις – εξοπλισμός – αγιογράφησις και συντήρησις Στρατιωτικών Ιερών Ναών και προσκυνηταρίων.
β) Συντήρησις Στρατιωτικών Κοιμητηρίων και Στρατιωτικών μεμονωμένων τάφων στα πολιτικά Κοιμητήρια.
γ) Οργάνωση ψυχαγωγικών, θρησκευτικών και εθνικών εκδηλώσεων με πνευματικό περιεχόμενο. Η διαπαιδαγώγηση του στρατεύματος δεν γίνεται μόνο δια των ομιλιών και των αγιαστικών πράξεων, αλλά δι’ όλων των εποπτικών συγχρόνων μέσων ψυχαγωγίας τα οποία αποκτούν περιεχόμενο τελείως αντίθετο από εκείνο που πολλές φορές σήμερα προσφέρεται. Τούτο επιτυγχάνεται όταν στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα αρμόδια Γραφεία των Ενόπλων Δυνάμεων ζητείται και λαμβάνεται, εν πολλοίς, και η γνώμη του Ιερέως.
δ) Προσφορά λατρευτικού και κηρυκτικού έργου σε ενορίες ακριτικών περιοχών του εθνικού μας χώρου.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Το Θρησκευτικό Σώμα περιλαμβάνει όλους τους Στρατιωτικούς Ιερείς, που υπηρετούν στις Ε.Δ. και είναι διαρθρωμένο ως εξής:
α. Διεύθυνση Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ
β. Γραφεία Θρησκευτικού ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ.
γ. Γραφεία Θρησκευτικού στα Στρατηγεία των Σχηματισμών (Στρατιάς, Σώματα Στρατού, ΣΔΑ, ΑΣΔΕΝ, Μεραρχιών, Αρχηγείο Στόλου, Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας).
δ. Γραφεία Θρησκευτικού στις Διοικητικές Ταξιαρχών, ΣΔΙ και ισοδυνάμεων με αυτές.
ε. Γραφεία Θρησκευτικού στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως, στις Παραγωγικές Σχολές και στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια και Φυλακές.
στ. Γραφείο Θρησκευτικού λειτουργεί πρόσκαιρα και σε περιόδους πολέμων και στα Συντάγματα και Τάγματα Πεζικού και άλλες ισοδύναμες Μονάδες, επανδρωμένο κυρίως με επιστρατευμένους κληρικούς, που υπάγονται στους μόνιμους ιερείς των μεγαλυτέρων Σχηματισμών και Μονάδων.

Αρμοδιότητες Δντου Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ

Σύμφωνα με τον κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας του ΓΕΕΘΑ ο Δντης Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑέχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Χειρίζεται θέματα οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος των Στρατιωτικών ιερέων στους τρεις Κλάδους των Ε.Δ. καθώς και θέματα εκπαιδεύσεως, εξελίξεως τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων του προσωπικού του Σώματος.
β. Ο τμηματάρχης Θρησκευτικού είναι σύμβουλος του ΓΕΕΘΑ επί θρησκευτικών θεμάτων, εισηγείται για τις προσλήψεις των Στρατιωτικών Ιερέων και για την πλήρωση των κενών θέσέων τους. Είναι αρμόδιος εισηγητής στο Συμβούλιο Επιλογής των Στρατιωτικών ιερέων.
γ. Τηρεί τα ατομικά έγγραφα των Αξιωματικών του Σώματος και υποβάλει τις προβλεπόμενες προτάσεις προαγωγής κ.λ.π.
δ. Εκδίδει διαταγές που αφορούν στην οργάνωση της Θείας Λατρείας και στη θρησκευτική διδασκαλία στις Ε.Δ.
ε. Εισηγείται για την εκτύπωση και είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των ηθικοθρησκευτικών εντύπων, εισηγείται και αγοράζει βιβλία και εποπτικά μέσα για το Σώμα Στρατιωτικών ιερέων.
στ. εισηγείται για την ανέγερση και αγιογράφηση των Στρατιωτικών Ναών.
Επιπλέον των παραπάνω ο Διευθυντής Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Νόμου 199/1975: «Περί καταργήσεως της θέσεως του Αρχιερέως των Ε.Δ.» σύμφωνα με αυτό:
Άρθρο 1 – 1. Η υφιστάμενη εις τα Ενόπλους Δυνάμεις θέσεις Αρχιερέως επί βαθμό Υποστρατήγου καταργείται, ο κατέχον δε ήδη ταύτην Μητροπολίτης αποδίδεται εις την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2. Διευθυντής του Θρησκευτικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται ο κατά βαθμόν ανώτερος στρατιωτικός Ιερεύς, μεταξύ δε ομιοβάθμον ο εν επετιρίδι αρχαιότερος. Ούτος ασκεί τας υπό της κείμενης νομοθεσίας δια την Μητρόπολιν Ε.Δ. Διοικητικής φύσεως αρμοδιότητας. Ήτοι: (σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 1 του Β.Δ. 214/1969):
α. Κατευθύνει και συντονίζει την λειτουργία των Θρησκευτικών Υπηρεσιών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
β. Ελέγχει την ορθή εκπλήρωσιν του πνευματικού έργου απάντων των στρατιωτικών ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων συμφώνως προς τους υφισταμένους κανόνας της Εκκλησίας.
γ. Κατευθύνει και συντονίζει την ιεραποστολική δραστηριότητα ως προς τους τρόπυς και τας μεθόδους ενεργείας.
δ. Επιμελείται της οργανώσεως της θρησκευτικής διαφωτίσεως και του εφοδιασμού των Μονάδων δια καταλλήλου διαφωτιστικού υλικού θρησκευτικού περιεχομένου.
ε. μεριμνά δια την έκδοσιν εντύπων και περιοδικών θρησκευτικού περιεχομένου καθώς και ειδικών δημοσιεύσεων εις τον στρατιωτικών τύπων
στ. Εισηγείται επί του διορισμού και κατατάξεως των μονίμων, εφέδρων και επικούρων στρατιωτικών ιερέων.
ζ. Ενεργεί, τη εγκρίσει του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, επισκέψεις εις απάσας τας θρησκευτικάς Υπηρεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οσάκις θεωρεί τούτο αναγκαίον.
η. Επισκέπτεται, τη εγκρίσει του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, τας Μονάδας των Ενόπλων Δυνάμεων δια την πραγματοποίησιν διαλέξεων θρησκευτικού περιεχομένου, ως και Θείων Ακολουθιών και Τελετών, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον, ή τη αιτήσι, γνωστοποιών εις τους κατά τόπους Μητροπολίτας περί των επισκέψεών του.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΕΘΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ
1. Συμμετοχή σε Συνέδρια Εσωτερικού – Εξωτερικού

α. Συμμετοχή στο «Ε΄ Συνέδριο Δντων Θρησκευτικού Ε.Δ. Ευρώπης και Β. Αμερικής» (Στοκχόλμη, 31/1-4/2/1994), με γενικό θέμα: «η αποστολή του Στρατιωτικού Ιερέα στην ειρήνη και στον πόλεμο».
β. Συμμετοχή στο «Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Στρατιωτικών Ιερέων (Αντβερόϊντ Δανίας, Ιούνιος 94) με γενικό θέμα: «ο Ρόλος του Στρατιωτικού Ιερέα σήμερα».
γ. Συμμετοχή στο « ΣΤ΄ Συνέδριο Δντων Θρησκευτικού Ε.Δ. Ευρώπης και Β. Αμερικής» (Βαρσοβία, 1995), με γενικό θέμα « Ο Στρατιωτικός Ιερεύς κομιστής της πίστεως».
δ. Συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια Ιερέων των Ε.Δ. στη: Ρώμη 1992, - Φράουντφιλντ Ελβετίας 1993, - Βουδαπέστη 1993.
ε. Συμμετοχή στην «ΣΤ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη εντεταλμένων Ιερέων Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας» (Μυτιλήνη, Ιούνιος 1994) με γενικό θέμα: «Μαγεία – Νεοσατανισμός».

2. Οργάνωση Συνεδρίων

Οργάνωση «Α΄ Συνεδρίου Ιερέων των Ε.Δ.» με γενικό θέμα: «Σύγχρονοι προβληματισμοί της Στρατευμένης νεότητας».
Πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πλειάδας καθηγητών Πανεπιστημίου και επιφανών κληρικών, από 18 έως 20 Μαΐου 1994 στο ΓΕΕΘΑ και στο «Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος».

3. Προγράμματα Ξένων Αντιπροσωπειών

α. Στα πλαίσια της συνεργασίας της Ελληνικής Θρησκευτικής Υπηρεσίας των Ε.Δ. με αντίστοιχες Βαλκανικών χωρών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 3 μελους αντιπροσωπείας της καθ’ ημάς Θρησκευτικής Υπηρεσίας στη γειτονική Βουλγαρία (26/4-1/5/1993), με σκοπό την προσφορά γνώσεων και εμπειριών για τη δημιουργία θρησκευτικής Υπηρεσίας στις Βουλγαρικές Ε.Δ.
β. Στα πλαίσια της Στρατιωτικής Ελληνο – Ρουμανικής Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, στη χώρα μας, 3 μελους Ρουμανικής αντιπροσωπείας, (31 ΟΚΤ έως 5 ΝΟΕ 1994), με σκοπό την συνεργασία επί θεμάτων Θρησκευτικών υπηρεσιών.
γ. Στα ίδια πλαίσια και με τον ίδιο αντικειμενικό σκοπό πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, στη χώρα μας, 4 μελους Ρωσικής Αντιπροσωπείας (14 έως 21 ΝΟΕ 94), για τη δημιουργία Θρησκευτικής Υπηρεσίας στις Ρωσικές Ε.Δ.

4. Αναβάθμιση Θρησκευτικής Υπηρεσίας Ε.Δ.

α. Στα πλαίσια των προσπαθειών για πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων προκηρύχθηκαν 3 Διαγωνισμοί για πρόσληψη νέων Στρατιωτικών Ιερέων. Κατά τους διαγωνισμούς αυτούς προσελήφθησαν 12 νέοι Στρατιωτικοί ιερείς, ενώ με την περάτωση του παρόντος υφισταμένου διαγωνισμού πρόκειται να πληρωθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις στις Ε.Δ.
β. Πραγματοποιήθηκε η μεταστέγαση της καθ’ ημάς Θρησκευτικής Υπηρεσίας σε νέα (καινούργιας κατασκευής) γραφεία. Πρόκειται δε να εξοπλιστούν με έπιπλα βυζαντινής τεχνοτροπίας και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

5. Συμμετοχή Ιερέων σε Αποστολές
Στρατιωτικοί Ιερείς συμμετείχαν σε ειρηνευτικές αποστολές της χώρας μας στο εξωτερικό, κατά τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, καθώς και σε ανθρωπιστικές αποστολές στο εσωτερικό και το εξωτερικό (Σομαλία, Ζάγκρεμπ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στα πλαίσια των στόχων που έχει θέσει η Θρησκευτική Υπηρεσία του ΓΕΕΘΑ για το έτος 1995 περιλαμβάνονται:
α. Η Οργάνωση του Β΄ Συνεδρίου Ιερέων των Ε.Δ. με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τις Βαλκανικές χώρες.
β. Συγγραφή και έκδοση Τόμου με τα Πρακτικά – Εισηγήσεις του Α΄ Συνεδρίου Ιερέων των Ε.Δ.
γ. Στα πλαίσια του προγραμματισμού κινήσεων Εξωτερικού ΓΕΕΘΑ για το έτος 1995 πρόκειται να επισκεφθούμε τη Ρουμανία με σκοπό την επιπλέον προσφορά βοήθειας προς τις Ρουμανικές Ε.Δ. όσον αφορά την εξέλιξη της Ρουμανικής Θρησκευτικής Υπηρεσίας.
δ. Επίσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη επίσκεψη προς τη Ρωσία σε ανταπόδοση επισκέψεως Ρωσικής Αντιπροσωπείας στη χώρα μας.
ε. Έχει αποφασισθεί η πρόσκληση Βουλγαρικής αντιπροσωπείας, σε ανταπόδοση δικής μας επισκέψεως κατά το 1993, με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία επί θεμάτων Θρησκευτικών Υπηρεσιών.
στ. Μελετάται η αίτηση επισκέψεως Πολωνικής Αντιπροσωπείας στη χώρα μας για συνεργασία επί θεμάτων Θρησκευτικών Υπηρεσιών στις Ε.Δ.
ζ. Στα πλαίσια των στόχων που έχουν τεθεί για αναβάθμιση της Θρησκευτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται επίσης:
1. Έγκριση Γενικού Κανονισμού Οργανώσεως και λειτουργίας της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του ΓΕΕΘΑ.
2. Έγκριση παγίας Διαταγής Λειτουργίας της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του ΓΕΕΘΑ.
3. Αύξηση των οργανικών θέσεων των Ιερέων των Ε.Δ.
4. Αναβάθμιση της Θρησκευτικής Υπηρεσίας από Τμήμα σε Διεύθυνση με προβλεπόμενο Στρατιωτικό βαθμό Δ/ντου, Ταξιάρχου και Εκκλησιαστικό βαθμό, Επισκόπου.
5. Σύγκλισις Σεμιναρίων και Συνεδρίων των Στρατιωτικών Ιερέων τουλάχιστον κατ’ έτος.
6. Σύγκλισις συσκέψεων των Ιερέων των Ε.Δ. του Λεκανοπεδίου Αττικής οσάκις παρίσταται ανάγκη
7. Συγκρότησις Διορθόδοξων και Διαχριστιανικών Συνεδρίων Στρατιωτικών Ιερέων.
8. Συνέχισις συμμετοχής και συνεργασίας σε συνέδρια Ιερέων των Ε.Δ. των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
9. Επανέκδοσις του περιοδικού του Θρησκευτικού Σώματος των Ε.Δ. «Ο Φρουρός».
10. Δημιουργία ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής του Θρησκευτικού Σώματος των Ε.Δ.
11. Η συντήρηση και ο εξοπλισμός των υπαρχόντων Στρατιωτικών Ιερών Ναών και η κατασκευή νέων ή έστω Προσκυνηταρίων όπου δεν υπάρχουν.
12. Η τοποθέτησις μονίμου Υπαλλήλου ή ανωτέρου Αξιωματικού καταλλήλου, στην Διεύθυνση Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ και λοιπού αναλόγου στρατιωτικού προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,
Οι Ιερείς των Ε.Δ. έχουν διττή ιδιότητα. Ως εκ της χειροτονίας των που τελεί η Εκκλησία, ανήκουν πνευματικά και κανονικά σ’ Αυτήν. Αν και το Στρατιωτικό βαθμό τον απονέμει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, εντούτοις ίστανται υπεράνω παντός Στρατιωτικού Βαθμού και απολαμβάνουν της εκ της ιερωσύνης των απορρέουσες τιμές, εφ’ όσον είναι άνθρωποι με άψογο ήθος, γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, εγκυκλοπαιδική και κοινωνική μόρφωση και εφ’ όσον εν γένει στέκονται στο ύψος της αποστολής τους για την οποία τους έταξε η Εκκλησία και η Πατρίδα.

Οι Στρατιωτικοί Ιερείς, ως ποιμένες της Εκκλησίας που διακονούν το Στρατευμένο ποίμνιο αυτής οφείλουν να μνημονεύουν το όνομα του οικείου Μητροπολίτου, εν πάσαις ταις τελεταίς. Για κάθε Εκκλησιαστική ή Θρησκευτική δραστηριότητα, εκτός Στρατιωτικού χώρου, τόσο αυτοί όσο και οι βοηθοί τους θεολόγοι πρέπει να έχουν την ευλογία απ’ τον κυρίαρχο Ιεράρχη. Υποχρέωση επίσης των Ιερέων των Ε.Δ. είναι να επισκέπτονται τακτικώς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, της ζώνης ευθύνης των, να διατηρούν πνευματικές σχέσεις, να συνεργάζονται αρμονικά μαζί τους, να τους αποδίδουν το σεβασμό που αρμόζει σ’ αυτούς, να ζητούν την αρωγή τους στο έργο των και να εξαιτούν τις ευχές τους και τις προσευχές τους


Κεντρική σελίδα Επιτροπής