(Κανονισμός υπ’ αριθμ. 101/1998 της Ιεράς Συνόδου
«Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας
της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος»)


Προηγούμενη σελίδαΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Εν Αθήναις τη 17η Αυγούστου 2000.

Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Βρεττανικῆς Κυβερνήσεως νά ἐπιτρέψει τά πειράματα ἐπί ἀνθρωπίνων ἐμβρυονικῶν κυττάρων πού προέρχονται ἀπό κλωνοποίηση τύπου Dolly προκάλεσε ἔντονη πολιτική καί ἰατρική διαμάχη, ἀλλά καί ἐπαναφέρει τήν ἀνάγκη νά τονισθεῖ, ὅτι τό ἠθικό κριτήριο εἶναι ἀνυπέρβλητα ἀνώτερο ἀπό τό ὅποιο ἐπιστημονικό ἐπίτευγμα.

Ἡ Ἐκκλησία μας, πού μεταξύ τῶν ἄλλων καθημερινά ζεῖ τό δράμα τῆς ἀσθένειας καί τήν ἀνάγκη γιά ὑγεία καί ζωή τόσων ἀνθρώπων, σκεπάζει μέ ὅλη της τήν φιλανθρωπία καί ἀγάπη κάθε ἐπιστημονική προσπάθεια πού προάγει τήν ὑγεία καί χαρίζει ἐλπίδα ζωῆς.

Ἐκφράζει, ὅμως καί τήν εὐαισθησία της στήν παράλληλη ἀνάγκη περιφρουρήσεως τῶν αἰωνίων ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν. Ὁ ἄνθρωπος ὡς πρόσωπο ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπό τήν βιολογική ζωή. Ἀναγνωρίζουμε, ὅτι εἶναι πολύ δύσκολο νά ἀντισταθεῖ κανείς στά δεδομένα τῆς Ἐπιστήμης πού λειτουργοῦν ὡς τετελεσμένα γενικευμένης πρακτικῆς. Ἴσως ὅμως ἀποδειχθεῖ ὀλέθριο νά παραδοθοῦμε ἀμαχητί.

Κατόπιν τούτων :

α) Ἡ Ἐκκλησία μας ἐκφράζει τήν κατηγορηματική ἀντίθεσή της στήν διεξαγωγή πειραμάτων σέ ἀνθρώπινα ἐμβρυονικά κύτταρα. Αὐτό πού ἔτσι ὀνομάζεται ἐξυπονοεῖ τήν καταστροφή ὄχι ἐμβρυονικῶν κυττάρων ἀλλά ἀνθρωπίνων ἐμβρύων.

β) Ἡ ἄποψη, ὅτι τό ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀρχίζει νά διαμορφώνεται ἀπό τήν 14η μέρα τῆς συλλήψεως, δίνει μέν ἄλλοθι στούς Βρεττανούς Ἐπιστήμονες, ἀλλά ἔχοντας σχολαστική προέλευση καί ὄχι ἐπιστημονική βάση, ἀποτελεῖ ὑποκειμενική πίστη καί αὐθαίρετη δοξασία. Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ χριστιανική συνείδηση δέχονται τόν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο μέ αἰώνια καί ἀθάνατη προοπτική ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς του.

γ) Οἱ διακρίσεις ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους ὅλο καί περισσότερο αὐξάνουν. Ὅλα δείχνουν πώς ἡ πορεία τῶν κοινωνιῶν μας εἶναι καθαρά πλέον «εὐγονική» καί ρατσιστική. Ἡ προσπάθεια ὅμως βελτιώσεως τῆς ζωῆς δέν μπορεῖ νά περνάει ἀπό τήν καταστροφή ἑκατομμυρίων ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων ἐμβρυϊκῆς ἡλικίας.

δ) Οἱ γνώσεις μας σχετικά μέ τίς συνέπειες τῆς κλωνοποιήσεως εἶναι ἐλάχιστες καί οἱ δυνατότητες προεκτιμήσεως τῶν ἐνεργειῶν μας μικρότερες. Γιά τόν λόγο αὐτόν, κάθε ἀπόφαση σχετική μέ τίς ἐφαρμογές καί τά πειράματα τῆς κλωνοποιήσεως πρέπει νά γίνεται μέ πολλή περίσκεψη, κοινή συμφωνία καί μεγάλο σεβασμό στίς ἀνθρώπινες ἀξίες. Ὁ κίνδυνος τῆς ἀντικειμενοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς χρήσεώς του ὡς ὑλικοῦ εἶναι πλέον ὁρατός.

ε) Ἀκόμη, ἡ κλωνοποίηση θά ἦταν δυνατόν νά ὁδηγήσει σέ οἰκονομική ἤ ὑποκείμενη σέ ἀνεξέλεγκτα συμφέροντα καί προγραμματισμούς θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου. Θά μποροῦσε ἐπίσης νά παραδώσει τήν ἀνθρώπινη τύχη, τήν ἀξιοπρέπεια καί τό μέλλον στά χέρια κυβερνήσεων ἤ ἑταιρειῶν μέ ἀνήθικους καί ἰδιοτελεῖς σκοπούς ἤ ἀσύνετη καί ἐπιπόλαιη χρήση.

στ) Μία κοινωνία πού εἶναι νόμος πλέον νομιμοποιεῖ σήμερα, ὅτι ἀπαγόρευε χθές, ποιός μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι δέν θά νομιμοποιήσει αὔριο ὅ,τι ἀπαγορεύει σήμερα. Ποιός λοιπόν μπορεῖ νά μᾶς ἐξασφαλίσει ἀπό τόν κίνδυνο ἡ «θεραπευτική» κλωνοποίηση νά ἀποτελέσει τό ἐνδιάμεσο σκαλοπάτι γιά τήν «ἀναπαραγωγική» κλωνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου;

ζ) Μήπως τελικά ἡ Βρεττανική Κυβέρνηση θέλει νά νομιμοποιήσει ἑτεροχρονισμένα κάτι πού ἔχει ἤδη γίνει καί ἡ ἴδια ἐδῶ καί καιρό γνωρίζει;

«Τά ὀφέλη γιά τήν ἀνθρωπότητα εἶναι τέτοια πού ξεπερνοῦν ὅποιους ἠθικούς ἐνδοιασμούς», δήλωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ὑγείας τῆς Βρεττανίας Λίαμ Ντόναλτσον. Οἱ ἠθικές ἀναστολές, ὅμως εἶναι τέτοιες πού ξεπερνοῦν κάθε «ὄφελος» γιά τήν ἀνθρωπότητα, ἀπαντᾶ ἡ Ἐκκλησία.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Προηγούμενη σελίδα